d
Follow us
  >    >  Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Nasi specjaliści świadczą kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie zamówień realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w postępowaniach zakupowych opartych na regulacjach UE. Wspieramy zarówno zamawiających, jak i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, doradzając w przygotowaniu i realizacji postępowań, w tym  świadcząc wsparcie w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Usługi świadczone na rzecz Zamawiających obejmują:

 • określanie procedury postępowania oraz wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami ustawowymi, stanem faktycznym istniejącym po stronie Zamawiającego, jak i celem procesu udzielania zamówienia publicznego
 • kompleksowa pomoc w przygotowywaniu postępowania, w tym w szczególności przygotowanie pod względem formalno – prawnym dokumentów zamówienia wraz z załącznikami
 • sporządzanie projektów umów na wykonanie zamówienia publicznego, we współpracy z działem obsługi procesów budowalnych oraz działem prawa własności intelektualnej
 • pomoc przy udzielaniu odpowiedzi zgłaszanych przez potencjalnych oferentów w ramach postępowania
 • uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej
 • pomoc przy badaniu i ocenie ofert pod kątem formalno-prawnym
 • przygotowywanie wszelkich pism związanych z procedura przetargową, w tym wezwań do wyjaśnień i do uzupełnień dokumentacji
 • przygotowywanie uzasadnień związanych z wykluczeniem albo odrzuceniem ofert
 • kompleksowa obsługa procesów odwoławczych

 

Usługi świadczone na rzecz Wykonawców obejmują:

 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego z jednoczesną oceną ryzyka
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków i ofert oraz sporządzenie strategii działania w celu pozyskania zamówienia
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym
 • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego
 • udział w negocjacjach
 • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów z konsorcjum

Szef specjalizacji

Zapisz się do newslettera