d
Follow us
  >    >  Prawo umów

Prawo umów

Problematyka zawierania i realizacji umów stanowi jedno z głównych zagadnień, z jakim mamy do czynienia w trakcie bieżącej obsługi przedsiębiorstw. Odpowiednio sformułowana umowa, uwzględniająca specyfikę danej sytuacji, a także chroniąca w sposób właściwy kluczowe interesy stron – pozwala uniknąć sporów już w trakcie bieżącej współpracy. Kancelaria, dzięki posiadanemu doświadczeniu, oferuje klientom nie tylko doradztwo formalnoprawne, ukierunkowane na zapewnienie zgodności z prawem i skuteczności umowy – ale też odnoszące się do jej warunków merytorycznych. Znając standardy rynkowe, możemy w twórczy sposób sugerować takie rozwiązania, które jednocześnie są bezpieczne, efektywne i faktycznie możliwe do zastosowania w relacji z określonym partnerem biznesowym – przy uwzględnieniu statusu stron, branży, rodzaju umowy itd.

Naszym klientom oferujemy w szczególności:

 • sporządzanie projektów umów, a także powiązanych dokumentów (np. umów przedwstępnych, listów intencyjnych, protokołów zdawczo-odbiorczych itd.),
 • sporządzenia wzorców umownych (ogólnych warunków umów, regulaminów itd.),
 • doradztwo w zakresie schematu dokumentacji kontraktowej, uwzględniającej przyjęty model biznesowy,
 • pomoc przy właściwym określeniu zabezpieczeń umownych (np. poręczenie, weksel, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, kaucja, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zapłata do depozytu notarialnego lub na rachunek powierniczy typu escrow itd.),
 • analizę, komentarz i korektę umów osób trzecich,
 • doradztwo w zakresie interpretacji umów już zawartych, w tym zwłaszcza w zakresie uprawnień stron, takich jak: możliwość rozwiązania umowy, dochodzenie roszczeń w oparciu o umowę (np. o zapłatę odszkodowania tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), reklamacja wadliwych towarów lub usług, przeniesienie praw lub obowiązków umownych na osobę trzecią itd.,
 • udział w negocjacjach, zarówno w formie pisemnej, jak i bezpośrednio (osobiście lub w formie telekonferencji),
 • pomoc organizacyjną, związaną z zawieraniem umów w kwalifikowanych formach,
 • reprezentowanie klientów w sporach związanych z zawartymi umowami.

Publikacje

  Sorry, no posts matched your criteria.

Zapisz się do newslettera