d
Follow us
  >    >  Prawo samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego

Prawo samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego

Zespół specjalizuje się w sprawach szeroko rozumianego prawa administracyjnego, obsłudze prawnej organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, a także reprezentując Klientów w sprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Usługi świadczone w ramach tego działu obejmują w szczególności sprawy związane z:

 • Sporządzaniem opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa materialnego;
 • prawem nieruchomości, w szczególności odszkodowaniami za wywłaszczenie;
 • szeroko rozumianymi inwestycjami m.in. budowlanymi, drogowymi;
 • rentami planistycznymi oraz opłatami adiacenckimi;
 • uzyskaniem zezwolenia, koncesji, licencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • sporządzeniem wniosków, skarg, pism, odwołań do wszelkich organów samorządowej i publicznej administracji, a także sądów;
 • pomocą związaną z zagadnieniami mieszkaniowymi oraz spółdzielczymi.
 • Kompleksową obsługą organów samorządu terytorialnego, co obejmuje zwłaszcza:
  • opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym, decyzji, aktów prawnych (uchwał, zarządzeń),
  • opracowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie umów i porozumień,
  • obsługa prawna i doradztwo prawne na rzecz organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie spraw zastępstwa sądowego oraz występowanie przed innymi organami orzekającymi,
  • udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego,
  • zamówienia publiczne.

Szef specjalizacji

Zapisz się do newslettera