d
Follow us
  >    >  Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest dziedziną, która w ciągu ostatnich lat szybko zyskuje na znaczeniu. Zapewnienie zgodności ze stosownymi przepisami, w tym RODO, podlega coraz częściej kontroli nie tylko organów administracji publicznej, ale też partnerów biznesowych. Jest to tym istotniejsze, że większość realizowanych projektów, w szczególności związanych z nowymi technologiami, uwzględnia konieczność przetwarzania danych osobowych.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje w szczególności:

  • prowadzenie audytów, w ramach których identyfikujemy procesy związane z przetwarzaniem danych w organizacji, a także weryfikujemy legalność stosowanych praktyk w tym: istnienie podstaw przetwarzania, właściwe zabezpieczenie danych, zasady udostępniania/powierzania danych osobom trzecim, powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz właściwe wdrożenie zasady rozliczalności (dot. stosownej dokumentacji spełniania obowiązków wynikających z RODO).
  • sporządzanie lub weryfikację prawidłowość istniejącej dokumentacji, w tym rejestru czynności przetwarzania, a także powiązanych polityk i procedur (np. polityk prywatności sklepów internetowych, polityk cookies itd.).
  • sporządzanie projektów umów na wykonanie zamówienia publicznego, we współpracy z działem obsługi procesów budowalnych oraz działem prawa własności intelektualnej
  • stałe doradztwo, polegającym zwłaszcza na: wydawaniu opinii dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych, udzielaniu porad w sprawach bieżących, informowaniu o zmianach obowiązujących przepisów itd.
  • reprezentowaniu klientów w postępowaniach związanych z ochroną danych osobowych, w tym zwłaszcza postępowaniach przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • udzielanie pomocy w formułowaniu odpowiedzi na żądania osób fizycznych, dotyczących m.in. udzielenia informacji odnośnie zakresu przetwarzanych danych, usunięcia danych itd.
  • zarządzanie reakcją na incydenty naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w zakresie wdrażanych środków zaradczych, a także ew. zawiadomień o incydentach właściwych organów nadzorczych (Prezesa UODO) lub osób których dane dotyczą (potencjalnie poszkodowanych).
  • sporządzanie projektów umów związanych z przetwarzaniem danych (w tym: umów powierzenia przetwarzania, umów określających zasady udostępnienia danych, wiążących reguły korporacyjnych itd.), a także reprezentację klientów w trakcie negocjacji podobnych umów.
  • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.
  • prowadzenie szkoleń związanych z RODO – o zakresie dostosowanym do zgłoszonego zapotrzebowania (np. szkolenia dla kadry zarządzającej, działu HR, pracowników wykonujących czynności związane z przetwarzaniem danych itd.).

Szef specjalizacji

Zapisz się do newslettera