d
Follow us
  >    >  Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Truizmem jest stwierdzenie, że własność intelektualna w dzisiejszych czasach częstokroć stanowi o wartości przedsiębiorstwa. Właściwe zabezpieczenie takich aktywów, jak znaki towarowe, czy prawa autorskie do wytwarzanych utworów – jest kluczowe dla powodzenia wielu przedsięwzięć. Dotyczy to w sposób szczególny oczywiście branży nowych technologii (IT), ale też reklamowej, handlowej (w tym e-commerce), architektonicznej, a także każdej innej – gdzie istotne znaczenie ma praca kreatywna.

W ramach praktyki własności intelektualnej oferujemy zwłaszcza takie usługi, jak:

  • opracowywanie umów z zakresu własności intelektualnej, a także ich negocjacje. Obejmuje to zwłaszcza umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej, umowy IT (np. umowy dot. zaprojektowania lub wdrożenia oprogramowania, umowy dystrybucyjne, umowy o usługi hostingowe, umowy z końcowym użytkownikiem (EUTM), ogólne warunki) itd.
  • kompleksowe doradztwo przy prowadzeniu sporów, związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, co obejmuje m.in.: propozycje odnośnie możliwych kierunków działań, wysyłkę wezwań do zaniechania naruszeń oraz reprezentację klientów w postępowaniach sądowych (w tym także poprzez uzyskanie stosownych środków zabezpieczających).
  • rejestracja znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych – zarówno na terenie Polski, Unii Europejskiej, jak w i państwach trzecich, w tzw. procedurze międzynarodowej WIPO (co obejmuje zwłaszcza: pomoc przy określeniu postaci znaku lub wzoru oraz zakresu towarów/usług objętym zgłoszeniem, weryfikację potencjalnych kolizji z prawami wcześniejszymi, kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, opracowanie lub weryfikacja umowy z twórcą znaku lub wzoru – zwłaszcza pod kątem nabycia praw autorskich itd.).
  • monitoring ww. praw – zarówno pod kątem czasu ochrony, jak i potencjalnych kolizji, a w razie potrzeby wnoszenie sprzeciwów.
  • reprezentacja naszych klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) – a w razie potrzeby także w dalszych postępowaniach sądowoadministracyjnych.
  • prowadzenie spraw z zakresu własności przemysłowej w ramach tzw. postępowań spornych, związanych zwłaszcza z unieważnieniem lub stwierdzeniem wygaśnięcia praw do wynalazków (patentów), wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych.
  • sporządzanie lub weryfikacja dokumentacji związanej z prowadzeniem serwisów internetowych, w tym e-sklepów, obejmującej zwłaszcza: regulaminy sklepów, polityki prywatności, polityki cookies, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, treści zgód lub oświadczeń składanych przez użytkowników (akceptacje regulaminów, zgody na przetwarzanie danych osobowych itd.).
  • pomoc przy organizacji konkursów, akcji promocyjnych lub zbiórek publicznych za pośrednictwem serwisów internetowych.
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem akcji marketingowej, w tym zwłaszcza w zakresie zawarcia stosownych umów z agencjami marketingowymi, modelami, studiami filmowymi itd. Obejmuje to zwłaszcza zabezpieczenie praw klienta do materiałów powstałych w związku z daną akcją, w szczególności w zakresie praw autorskich, zgody na rozpowszechnienie wizerunku itd.

Szef specjalizacji

Zapisz się do newslettera