W skład zespołu poza Wspólnikami, na stałe wchodzą radcowie prawni, adwokat oraz grono aplikantów i prawników, a także doradcy podatkowi.

Wspólnicy

MAREK PŁONKA

Komplementariusz, radca prawny o wieloletnim doświadczeniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1988 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji publicznych (organów administracji i jednostek samorządowych) oraz spółdzielni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

DOMINIKA WIEJA

Komandytariusz, radca prawny. W 1999 roku kończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2002 roku. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się obsługą prawną korzystających z usług Kancelarii spółdzielni oraz jednostek Lasów Państwowych. Włada językiem francuskim.

GRZEGORZ PACEK

Komandytariusz, doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także obronił rozprawę doktorską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. Urzędu Patentowego RP i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związany od 2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Włada językiem angielskim. Prowadzi również blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami – http://ip.pacek.name.

PAWEŁ PŁONKA

Komandytariusz, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego (ALP), organizowanej przez UJ we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Z Kancelarią związany od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Jego zainteresowania skupiają się na prawie własności intelektualnej oraz prawie internetu (nowych technologii). Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Włada biegle językiem angielskim.

MATEUSZ CZAKON

Komandytariusz, Radca prawny. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską nt. „Przejęcia spółki dominującej przez jej spółkę zależną”. Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staże i pracując w największych kancelariach w Krakowie i Katowicach. Z Kancelarią związany od 2011 roku. Specjalizuje się w planowaniu procesów restrukturyzacyjnych. Zawodowo interesuje się prawem spółek, prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. W Kancelarii odpowiada za współpracę z podmiotami specjalizującymi się w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacją podmiotów gospodarczych koordynując z ramienia Kancelarii procesy due diligence. Uczestniczył w wielu szkoleniach, konferencjach, zarówno w roli uczestnika, jaki i prelegenta. Włada biegle językiem angielskim.

NATALIA CIEŚLA

Radca prawny. W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”. W latach 2006 – 2008 była przewodniczącym Koła Naukowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Iustitia” Uniwersytetu Opolskiego. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej jak również egzekucji administracyjnej. Włada językiem angielskim.

Radcowie Prawni i Adwokaci

HILDEGARDA PASKO

Radca prawny. Przez szereg lat kierowała działem obsługi prawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a następnie Spółki „Fiat Auto Poland” S.A. w Bielsku-Białej. Specjalizuje się głównie w prawie pracy oraz prawie gospodarczym (prawo spółek, kontrakty handlowe). Ponadto zajmuje się prawem procesowym i reprezentacją w charakterze pełnomocnika w toku postępowań sądowych.

KAROLINA BARON

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Z Kancelarią związana jest od 2006 roku.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, korporacyjnego i prawa pracy prowadząc bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z branży produkcyjnej i usługowej, a także jednostek administracyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, uczestnicząc w negocjowaniu i opiniowaniu anglojęzycznych umów handlowych. Włada językiem angielskim.

ANNA CZEKAJ-BOCHACKA

Adwokat. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2014 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

DARIA GĄSIOREK

Radca prawny, związana z Kancelarią od 2012 r. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych pod patronatem Prezesa UZP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się zamówieniami publicznymi głównie pod kątem obsługi Zamawiających. Zainteresowania w obszarze zamówień publicznych obejmują problematykę dopuszczalnych zmian umowy na gruncie zamówień publicznych, jak również postępowanie odwoławcze przed KIO. Bierze udział w licznych szkoleniach dotyczących tematyki prawa zamówień publicznych.

MAŁGORZATA TARGOSZ

Radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo pracy. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek, w tym w szczególności opracowywaniem projektów dokumentacji, sporządzaniem opinii prawnych oraz umów, a także doradztwem z zakresu compliance. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Compliance” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikaty AWBO, ACO, AMLCO. Uczestniczy w realizacji audytów prawnych (due diligence).

MONIKA GWOREK

Radca prawny. W 2007 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, jak również reprezentacją stron w postępowaniach sądowych. Włada językiem angielskim.

AGNIESZKA JAŹWIŃSKA

Radca prawny. Związana z Kancelarią od 2010 r. W 2011 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2015 r. została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Katowicach. Zajmuje się bieżącą kompleksową obsługą przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Preferowane dziedziny prawa: prawo cywilne, gospodarcze, prawo pracy, prawo administracyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki windykacji należności. Posługuje się biegle językiem angielskim.

ALEKSANDRA KAWKA-BUDNY

Radca Prawny. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r., a dwa lata później ukończyła Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja: francuski język ekonomiczny. Świadczy usługi na zasadzie bieżącej obsługi prawnej spółek w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego oraz szeroko rozumianego prawa handlowego, zajmuje się doradztwem na rzecz zagranicznych podmiotów gospodarczych dotyczącym rozpoczynania działalności w Polsce, jak również implementacją oraz finansowaniem innych przedsięwzięć biznesowych. Zajmuje się także negocjowaniem i przygotowywaniem kontraktów dla polskich i zagranicznych klientów oraz reprezentuje ich w sporach sądowych, zwłaszcza związanych z procesem budowlanym, w tym w zakresie inwestycji realizowanych na bazie warunków kontraktowych FIDIC, zarówno przed sądami powszechnymi, jak również arbitrażowymi. Biegle włada językiem angielskim.

TOMASZ KULIK

Adwokat. Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie (broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa zobowiązań) oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie z powodzeniem składając egzamin zawodowy i uzyskując tytuł Adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach adwokackich oraz radcowskich. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych (w szczególności doradzając podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego w roli wykonawców, z uwzględnieniem reprezentacji klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą) oraz z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Z Kancelarią związany od 2015 roku. Włada językiem angielskim.

JAKUB LECHOWICZ

Radca Prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym – broniąc pracę magisterską z zakresu prawa holdingowego. Równolegle, na tym samym Wydziale, ukończył studia z zakresu administracji z wynikiem bardzo dobrym – broniąc pracę magisterską z zakresu publicznego prawa bankowego. Jego zainteresowania skupiają się wokół tematyki prawa spółek, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego. Już w trakcie studiów zdobywał doświadczenie w krakowskich i śląskich kancelariach, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Z Kancelarią związany jest od 2012 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym sprawami korporacyjnymi. Włada językiem angielskim.

AGNIESZKA MACURA

Radca prawny, trener. W 2006 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz szkoły trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2007 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawem gospodarczego oraz prawa pracy. Włada językiem angielskim.

MAGDALENA NANDZIK-TRZASKA

Radca prawny. Doradca podatkowy. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2011 roku.
Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego. Włada językiem angielskim.

OLGA TOMICZEK

Radca prawny. W 2011 r. ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat jej pracy magisterskiej związany był z podatkiem od spadków i darowizn. W czasie studiów odbyła staż w Sądzie Rejonowym w Cieszynie oraz praktyki w kancelarii radcowskiej. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne oraz prawo pracy. Z Kancelarią związana jest od 2011 roku. Włada językiem angielskim.

MACIEJ WALOSZEK

Radca prawny. W 2005 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związany jest od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Włada językiem angielskim.

GIZELA WĘGLARZ-DUDYS

Radca prawny. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów uczestniczyła w pracach Sekcji Prawa Cywilnego koła naukowego TBSP UJ oraz pracowała w kancelarii adwokackiej. W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2016 roku została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2012 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także prawa zamówień publicznych. Obsługuje podmioty gospodarcze oraz instytucje publiczne. Posługuje się językiem angielskim.

NATALIA LENER-BOBEK

Radca Prawny. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Swoje doświadczenie zdobywała już od początku studiów w kancelariach radowskich w Bielsku-Białej oraz w renomowanej kancelarii radcowskiej w Katowicach. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół prawa korporacyjnego ze szczególnym uwzględnianiem transakcji fuzji i przejęć oraz prawa zamówień publicznych. W kancelarii nadzoruje obsługę prawną klientów związaną z prawem zamówień publicznych i projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a także zajmuje się sprawami związanymi z bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim z zakresu prawa korporacyjnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu fuzji i przejęć w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Włada językiem angielskim.

KATARZYNA ŁUCKOŚ

Adwokat. W 2016 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (broniąc pracy magisterskiej, której tematem był „Świadek anonimowy w procesie karnym”) oraz aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej z powodzeniem składając egzamin zawodowy i uzyskując tytuł Adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich w Bielsku-Białej. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa karnego oraz ochrony danych osobowych. Pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podmiotach gospodarczych. Z kancelarią związana jest od 2015 roku.

DANUTA KNAPIK

dknapik@kancelaria-mp.pl

Adwokat Danuta Knapik, w 2010 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa broniąc pracę z tematu prawa autorskiego. W następnych latach odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pracując w największych Kancelariach Adwokackich na Śląsku, zdobywając doświadczenie praktyczne w zakresie szeroko pojętego prawa karnego i cywilnego. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu „Prawa Medycznego” na Uniwersytecie Medycznym. Od 2017 roku aktywnie prowadzi szkolenia o tematyce prawnej oraz biorąc udział w projektach mających na celu szkolenie pracowników sądów w zakresie „ Wprowadzenia e-protokołu” oraz „Znaczenie katalogu usług, kart usług i procedur w efektywnej obsłudze interesanta w sądach powszechnych”. Ponadto od 2019 roku podjęła współpracę jako wykładowca akademicki z Akademią WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

MAGDALENA STEC

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2010 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa internetu. Mediator, jest członkiem Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Jej specjalizacja to prawo karne, prawo wykroczeń, prawo cywilne i rodzinne.
Oprócz wykonywania zawodu adwokata szkoli aplikantów Bielskiej Izby Adwokackiej z zakresu prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

AGATA CZYŻ

Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z kancelarią związana od 2020 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej organów podatkowych i kontroli skarbowej. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i działań restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych. Przeprowadza audyty podatkowe, opracowuje procedury i strategie podatkowe. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także w egzekucji administracyjnej. Skutecznie występuje w sporach cywilnych ze skargi pauliańskiej organów podatkowych. Jako obrońca reprezentuje klientów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w szczególności w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek. Prowadzi szkolenia podatkowe dla przedsiębiorców.

MARZENA ODRZYWOŁEK

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2007r. wykonująca zawód radcy prawnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawno-podatkowej oraz reprezentacji w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
Reprezentowała klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym jako członek Rady Wierzycieli w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych. Uczestniczyła z sukcesem jako pełnomocnik w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Aplikanci

JAKUB GIBAS

Aplikant radcowski. Z kancelarią związany od 2020 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy pt. „Prawomocność wyroku sądu polubownego” – z pogranicza postępowania cywilnego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W trakcie studiów uczestnik i zwycięzca wielu konkursów – zarówno organizowanych w ramach uniwersytetu jak również przez podmioty zewnętrzne, w tym międzynarodowe kancelarie. W trakcie studiów kilkukrotnie nagradzany stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zajmuje się sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem własności przemysłowej, jak również prawem spółek, prawem gospodarczym oraz szeroko pojętym prawem cywilnym. Poza tym interesuje się również postępowaniem sądowoadministracyjnym oraz prawem prywatnym międzynarodowym. Włada biegle językiem angielskim.

MARIUSZ STOKŁOSA

Aplikant adwokacki. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracy magisterskiej z zakresu procedury cywilnej na ocenę bardzo dobrą. Stypendysta Rektora UMCS dla najlepszych studentów. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Z kancelarią związany od 2019 roku. Krąg jego zainteresowań skupia się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego oraz procesowego. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z bieżącą obsługą przedsiębiorców z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. Włada językiem angielskim.

PATRYCJA WANAT

Aplikantka radcowska. Absolwentka kierunków prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Od 2021 roku odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich w Krakowie świadczących usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Do zakresu jej zainteresowań należy prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych oraz sprawami z zakresu prawa pracy. Włada językiem angielskim.

SZYMON WIEWIÓRA

Aplikant radcowski. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył broniąc pracy magisterskiej na temat klauzul generalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w śląskich kancelariach radcowskich i adwokackich, a także podczas praktyk w Sądzie i Prokuraturze. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Włada językiem angielskim.

MACIEJ WĘGLARZ

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, broniąc pracy magisterskiej na temat rozporządzania akcjami. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej katowickiej kancelarii adwokackiej. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jego prawnicze zainteresowania koncentrują się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa korporacyjnego.

Prawnicy

TOMASZ JABŁOŃSKI

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jego zawodowa i naukowa praktyka skoncentrowana jest przede wszystkim na prawie rynku kapitałowego i prawie korporacyjnym, a w szczególności na alternatywnych funduszach inwestycyjnych, family office, a także na umowach inwestycyjnych, transakcjach kapitałowych oraz start-up’ach. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest ochrona praw inwestorów w alternatywnej spółce inwestycyjnej. W toku studiów magisterskich kilkukrotnie nagradzany stypendium rektora za osiągnięcia w nauce. Z Kancelarią związany od 2013 roku. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, a także klientów indywidualnych.

ANTONINA ZAKRZEWSKA

Prawnik. W 2013 r. ukończyła studia prawnicze w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat jej pracy magisterskiej związany był z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W czasie studiów odbyła praktyki w kancelarii adwokackiej i radcowskiej, a ponadto w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej. Z Kancelarią związana jest od 2013 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Włada językiem angielskim.

ALINA PRZEKLASA – MIKLER

Prawnik. W 2005 roku ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa ubezpieczeniowego, w szczególności dotyczące analizy umów ubezpieczeniowych oraz opiniowaniu zapisów OWU. Autorka publikacji o tematyce ubezpieczeniowej. Z Kancelarią związana od 2020 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ubezpieczeniowego, gospodarczego oraz cywilnego, w tym także windykacją należności.

Pozostali specjaliści

EMILIA SIARKIEWICZ

Emilia Siarkiewicz – specjalista ds. dokumentacji cen transferowych. Z Kancelarią związana jest od 2010 r. Włada językiem angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

JANUSZ LIBERA

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Ukończył studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej o specjalności „Systemy informatyczne i telekomunikacyjne” w 2005r. Studia podyplomowe – „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w 2016r. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach publicznych oraz Inspektora Ochrony Danych w dużej korporacji. Ponadto zajmował się ochroną informacji niejawnych i administrowaniem niejawnych systemów teleinformatycznych. Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem danych. Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa krajowe do klauzuli „ściśle taje”, poświadczenie bezpieczeństwa UE do klauzuli „confidential” oraz poświadczenie bezpieczeństwa NATO do klauzuli „confidential”. Z pasji zajmuje się informatyką śledczą.

MAŁGORZATA ZYSK

Doktor nauk prawnych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorat obroniła w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Mediator sądowy, wykładowca.
Z Kancelarią związana jest od 2022 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Prowadzi bieżącą obsługę prawną firm, w szeregu z nich pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Posiada ok. 10-letnie doświadczenie zawodowe. Biegle włada językiem angielskim.