d
Follow us
  >  Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

 

1. Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

 1. My, Kancelaria, administrator – Marek Płonka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 14/5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334779, NIP: 547-210-95-63, REGON: 241277723, tel. +48 33 496 10 66, email: sekretariat@kancelaria-mp.pl .
 2. Ty, Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię.
 3. Witryna – witryna internetowa, prowadzona przez Kancelarię pod adresem www.kancelaria-mp.pl.

 

2. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Płonka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów będących osobami fizycznymi, osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, użytkowników Witryny, a także osób zainteresowanych zatrudnieniem u nas. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

 

4. W jakich celach przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

4.1 Przeglądanie Witryny

I. Jakie dane gromadzimy?

Dane zapisywane w formie logów serwera, w których użytkownik identyfikowany jest jako adres URL. Dane te obejmują:

  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.

II. W jakim celu przetwarzamy dane?
Na potrzeby administrowania serwerem, na którym zapisana jest Witryna, a także analizy statystycznej ruchu w obrębie Witryny.

III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość prawidłowego korzystania z Witryny.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o:

  1. zawartą umowę, której przedmiot stanowi usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Witryny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
  2. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości udostępniania Witryny osobom trzecim, a także zagwarantowaniu prawidłowego wyświetlania Witryny.

V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

  1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
  2. osoby zapewniające hosting danych,
  3. podwykonawcy uczestniczący w realizacji zawartych z Tobą umów.

VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas niezbędny do wykonania zawartych umów lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych – przy czym w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres korzystania z Witryny.

Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 9 poniżej

4.2. Newsletter

I. Jakie dane gromadzimy?
Adres poczty elektronicznej .

II. W jakim celu przetwarzamy dane?
Dla celów marketingowych, związanych z wysyłką newslettera, w tym do informowania o treści naszej oferty, aktualnych promocjach, konkursach, programach lojalnościowych itd.

III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość otrzymywania newslettera.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o zgodę na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Witryny i kliknięcie zatwierdzającego przycisku („Zapisz się”).

Pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: sekretariat@kancelaria-mp.pl), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

  1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
  2. osoby zapewniające hosting danych,
  3. podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować wysyłkę newslettera.

VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.

4.3. Formularz kontaktowy

I. Jakie dane gromadzimy?
Imię i nazwisko lub pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefoniczny, inne dane wskazane przy uzupełnieniu formularza.

II. W jakim celu przetwarzamy dane?
Dla celów nawiązania kontaktu, w związku z wiadomością przesłaną za pomocą formularza

III. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych jest dobrowolne, z tym że celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest co najmniej określenie adresu poczty elektronicznej.

IV. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W oparciu o:

  1. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
  2. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udzieloną w szczególności poprzez uzupełnienie stosownego formularza w obrębie Witryny i kliknięcie zatwierdzającego przycisku („Wyślij” lub podobnie).

Pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (np. poprzez wysyłkę stosownej wiadomości email na adres: sekretariat@kancelaria-mp.pl), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Komu możemy udostępniać Twoje dane?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

  1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
  2. osoby zapewniające hosting danych,
  3. podwykonawcy, za pomocą których możemy kontaktować się z Tobą.

VI. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do czasu cofnięcia zgody lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.

4.4. Pliki cookies
Polityka plików cookies: www.kancelaria-mp.pl/polityka-plikow-cookies/.

5. W jakich celach przetwarzamy dane – poza Witryną?

I. W jakim celu, a także na jakiej podstawie i przez jaki czas przetwarzamy dane?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.
 2. wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ustawy o radcach prawnych itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.
 3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
  • prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług (w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, kodeksy etyki zawodowej itd.),
  • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.,
  • ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
  • prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.),
  • nawiązywaniu kontaktu telefonicznego,
  • inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,

  W przypadkach wymienionych w pkt. 3 – dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane.

 4. niekiedy Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych (zawartych w CV itd.). W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Nie masz obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

III. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

 1. podmioty przetwarzające, w tym:
  • osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,
  • podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zawartych z Tobą umów,
  • osoby świadczące usługi pomocnicze względem naszych lub powiązane z naszymi (np. kurierzy lub przewoźnicy, rzeczoznawcy, tłumacze, notariusze, rzecznicy patentowi itd.),
  • osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze.
 2. inni administratorzy, w tym:
  • organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,
  • inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze klientów,
  • nabywcy wierzytelności – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Nie ujawnimy danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

6. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

7. Czy dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

 

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Możesz wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

 1. dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
 2. sprostowanie (poprawienie) danych,
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 4. usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 5. przeniesienie danych do innego administratora.

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 11 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

 

9. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

 1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy:
  • że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też
  • istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 11 poniżej.

 

10. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy – masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

11. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: https://kancelaria-mp.pl/polityka-prywatnosci.

 

12. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

Marek Płonka i Wspólnicy spółka komandytowa,

ul. Hugona Kołłątaja 14/5, 43-300 Bielsko-Białą – z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”

tel. +48 33 496 10 66, email: sekretariat@kancelaria-mp.pl

Zapisz się do newslettera