d
Follow us
  >  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Witryny.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  • Kancelaria – Marek Płonka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 14/5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334779, NIP: 547-210-95-63, REGON: 241277723, tel, +48 33 496 10 66, email: sekretariat@kancelaria-mp.pl .
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny.
  • Witryna – witryna internetowa działająca pod adresem www.kancelaria-mp.pl, prowadzona przez Kancelarię. Witryna obejmuje w szczególności informacje o zespole Kancelarii, zakresie świadczonych usług oraz dane kontaktowe.

 

§2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Kancelaria udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Witryny możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j.):
  • udostępnianie zawartości Witryny,
  • newsletter,
  • przesyłanie Kancelarii wiadomości za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w ramach Witryny.
 2. Celem skorzystania z powyższych usług, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).
 3. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w §2 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku §2 ust. 1 lit. a poprzez otwarcie Witryny, a w przypadku §2 ust. 1 lit. b i c – poprzez uzupełnienie stosownego formularza i jego zatwierdzenie). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Kancelarii przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres sekretariat@kancelaria-mp.pl
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Witryny w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware),
 5. W przypadku niezadowolenia z działalności Witryny, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@kancelaria-mp.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Kancelarię.

 

§3

Postanowienia końcowe

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię określa polityka prywatności – dostępna w ramach Witryny pod adresem https://kancelaria-mp.pl/polityka-prywatnosci . Załącznikiem do Polityki prywatności jest Polityka plików cookies.
 2. Kancelarii przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.

Zapisz się do newslettera