d
Follow us
  >    >  Prawo pracy

Prawo pracy

 

Zespół Prawa Pracy zajmuje się szeroko pojętym prawem pracy zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Usługi obejmują rozwiązywanie problemów oraz wyjaśnianie wątpliwości prawnych i wspieranie Klientów, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawa i potrzeb biznesowych Klienta, w szczególności:

 • Sporządzanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji
 • umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie
 • asystowanie w procesach zwolnień indywidualnych i grupowych
 • negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym
 • tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
 • przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych (Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, ZFSS)
 • Wsparcie przy kształtowaniu struktur czasu pracy oraz wynagrodzeń
 • Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych wraz z przygotowaniem procedur przejścia pracowników między zakładami pracy
 • Wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym w czasie sporu zbiorowego
 • Przygotowywanie procedur antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych oraz udział z ramienia pracodawcy w pracach komisji antymobbingowych
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i innymi urzędami w zakresie prawa pracy
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia
 • doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz wszelkich form zatrudnienia Polaków za granicą i cudzoziemców w Polsce
 • szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy
 • audyty prawne procedur oraz dokumentacji pracowniczej

Szef specjalizacji

Wszyscy członkowie zespołu

Zapisz się do newslettera