d
Follow us
  >  Zamówienia publiczne   >  Szczególne rozwiązania w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Szczególne rozwiązania w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

16 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”. Zgodnie z ustawą, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, stosuje się wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki (m.in. wykluczenie z postepowania lub konkursu), zwana dalej „listą”, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie.

 

Od dnia 26 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dostępna lista osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie.

 

https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

 

Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ustawą będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.

Powyższe regulacje mają także zastosowanie do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Zapisz się do newslettera