d
Follow us
  >  Ochrona danych osobowych   >  Monitoring wizyjny – tak, nagrywanie dźwięku – nie

Monitoring wizyjny – tak, nagrywanie dźwięku – nie

28 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) utrzymał w mocy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z dnia 31 maja 2022 r. nakładającą karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych za naruszenie polegające na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) przez zainstalowany w ośrodku system monitoringu.

Ośrodek w latach 2016-2021 stosował monitoring, który, wraz z obrazem, nagrywał dźwięk w celu m.in. sprawowania stałego nadzoru nad osobami doprowadzonymi w celu wytrzeźwienia dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Ośrodek – wyjaśniając sprawę PUODO – powoływał się na postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwalające na stosowanie monitoringu w zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji oraz pomieszczeniach o przeznaczeniu sanitarno-higienicznym w celu sprawowania stałego nadzoru nad osobą w nich umieszczoną oraz kontroli wykonania czynności przymusu bezpośredniego (art. 42 ustawy).

Zarówno PUODO jaki i WSA wyjaśnił, że nagrywanie dźwięku we wskazanych pomieszczeniach zbyt daleko ingerowało w strefę prywatności osób przebywających w Ośrodku, będących często w stanie upojenia alkoholowego uniemożliwiającego im świadome formułowanie wypowiedzi czy panowanie nad wydawanymi dźwiękami i nie znajduje podstaw prawnych ani w w/w ustawie ani w RODO.

Powołując się na Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 3/19 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo, Urząd podkreślił, że administrator przy wybieraniu rozwiązań technicznych odnoszących się do prowadzonego monitoringu nie powinien wybierać rozwiązań zawierających funkcje, które nie są niezbędne. Do takich zaliczyć można: nieograniczone śledzenie ruchów kamery, możliwość przybliżenia, transmisja radiowa czy nagrania dźwiękowe.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, PUODO wziął pod uwagę fakt rejestrowania dźwięku przez długi czas (5 lat), co spowodowało, że naruszenie dotyczyło potencjalnie bardzo dużej liczby osób. Urząd wziął także pod uwagę okoliczność łagodzącą polegającą na dobrej współpracy z organem nadzorczym w toku postępowania oraz podjęcie środków zaradczych przed wydaniem decyzji przez PUODO tj. usunięcie wszystkich danych zarejestrowanych do 6 grudnia 2021 r.

Chociaż powyższa sprawa dotyczy podmiotu prowadzącego wyjątkową działalność (izba wytrzeźwień), to jednak wyjaśnienia zawarte w decyzji PUODO mają charakter uniwersalny i winny być stosowane przez wszystkich administratorów danych osobowych:
– stosowany monitoring może nagrywać jedynie obraz,
– w każdym przypadku prowadzenia sprawy przez PUODO, należy współpracować z Urzędem oraz podjąć wszelkie działania, które mogą ograniczyć dolegliwość naruszenia dla podmiotów danych.

Zapisz się do newslettera