W skład zespołu poza Wspólnikami, na stałe wchodzą radcowie prawni, adwokat oraz grono aplikantów i prawników, a także doradcy podatkowi.

Wspólnicy

Marek Płonka

Komplementariusz, radca prawny o wieloletnim doświadczeniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1988 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji publicznych (organów administracji i jednostek samorządowych) oraz spółdzielni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Dominika Wieja

dwieja@kancelaria-mp.pl

Komandytariusz, radca prawny. W 1999 roku kończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2002 roku. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się obsługą prawną korzystających z usług Kancelarii spółdzielni oraz jednostek Lasów Państwowych. Włada językiem francuskim.

Anna Roessler

aroessler@kancelaria-mp.pl

Komandytariusz, radca prawny. W 2003 roku ukończyła studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2003 roku. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa spółek i prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych, spółek publicznych oraz klientów zagranicznych. Biegle włada językiem angielskim, a w stopniu podstawowym także rosyjskim i włoskim.

Rafał Budny

rbudny@kancelaria-mp.pl

Komandytariusz, radca prawny. W 2004 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związany jest od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w szczególności doradztwem korporacyjnym. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, przekształceń oraz procesów inwestycyjnych. Włada językiem niemieckim i angielskim.

Grzegorz Pacek

gpacek@kancelaria-mp.pl

Komandytariusz, doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także obronił rozprawę doktorską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. Urzędu Patentowego RP i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związany od 2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Włada językiem angielskim. Prowadzi również blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami – http://ip.pacek.name.

Publikacje

Paweł Płonka

pplonka@kancelaria-mp.pl

Komandytariusz, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego (ALP), organizowanej przez UJ we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Z Kancelarią związany od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Jego zainteresowania skupiają się na prawie własności intelektualnej oraz prawie internetu (nowych technologii). Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Włada biegle językiem angielskim.

Publikacje

Mateusz Czakon

mczakon@kancelaria-mp.pl

Komandytariusz, Radca prawny. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską nt. „Przejęcia spółki dominującej przez jej spółkę zależną”. Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staże i pracując w największych kancelariach w Krakowie i Katowicach. Z Kancelarią związany od 2011 roku. Specjalizuje się w planowaniu procesów restrukturyzacyjnych. Zawodowo interesuje się prawem spółek, prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. W Kancelarii odpowiada za współpracę z podmiotami specjalizującymi się w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacją podmiotów gospodarczych koordynując z ramienia Kancelarii procesy due diligence. Uczestniczył w wielu szkoleniach, konferencjach, zarówno w roli uczestnika, jaki i prelegenta. Włada biegle językiem angielskim.

Radcowie Prawni i Adwokaci

Hildegarda Pasko

hpasko@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. Przez szereg lat kierowała działem obsługi prawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a następnie Spółki „Fiat Auto Poland” S.A. w Bielsku-Białej. Specjalizuje się głównie w prawie pracy oraz prawie gospodarczym (prawo spółek, kontrakty handlowe). Ponadto zajmuje się prawem procesowym i reprezentacją w charakterze pełnomocnika w toku postępowań sądowych.

Karolina Baron

kbaron@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2005 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Z Kancelarią związana jest od 2006 roku.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń społecznych i regulowania stanu prawnego nieruchomości, a także reprezentacją stron w postępowaniu sądowym i administracyjnym, opracowywaniem i opiniowaniem kontraktów anglojęzycznych. Włada językiem angielskim.

Natalia Cieśla

nciesla@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”. W latach 2006 – 2008 była przewodniczącym Koła Naukowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Iustitia” Uniwersytetu Opolskiego. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej jak również egzekucji administracyjnej. Włada językiem angielskim.

Anna Czekaj-Bochacka

abochacka@kancelaria-mp.pl

Adwokat. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2014 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Małgorzata Gruszczyk

mgruszczyk@kancelaria-mp.pl

Radca Prawny. Ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Z Kancelarią związana od 2013 r. Włada językiem angielskim.

Monika Gworek

mgworek@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2007 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, jak również reprezentacją stron w postępowaniach sądowych. Włada językiem angielskim.

Justyna Habczyńska

jhabczynska@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2003 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Prawa i Administracji. W tym samym roku ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uzyskała Certyfikat Instytutu Goethego z jęz. niemieckiego – Kleines Deutsches Sprachdiplom. Z Kancelarią związana jest od 2010 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dużych i renomowanych kancelariach śląskich, zajmując się bieżącą obsługą dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek z kapitałem niemieckim. Jej zainteresowania ukierunkowane są na prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego oraz procesów gospodarczych. Zajmuję się bieżącą obsługą dużych spółek prawa handlowego, uczestnicząc w ramach tej obsługi także w negacjach dużych kontraktów handlowych. Włada biegle językiem niemieckim.

Agnieszka Jaźwińska

ajazwinska@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. Związana z Kancelarią od 2010 r. W 2011 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2015 r. została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Katowicach. Zajmuje się bieżącą kompleksową obsługą przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Preferowane dziedziny prawa: prawo cywilne, gospodarcze, prawo pracy, prawo administracyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki windykacji należności. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Aleksandra Kawka-Budny

akawka@kancelaria-mp.pl

Radca Prawny. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r., a dwa lata później ukończyła Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja: francuski język ekonomiczny. Świadczy usługi na zasadzie bieżącej obsługi prawnej spółek w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego oraz szeroko rozumianego prawa handlowego, zajmuje się doradztwem na rzecz zagranicznych podmiotów gospodarczych dotyczącym rozpoczynania działalności w Polsce, jak również implementacją oraz finansowaniem innych przedsięwzięć biznesowych. Zajmuje się także negocjowaniem i przygotowywaniem kontraktów dla polskich i zagranicznych klientów oraz reprezentuje ich w sporach sądowych, zwłaszcza związanych z procesem budowlanym, w tym w zakresie inwestycji realizowanych na bazie warunków kontraktowych FIDIC, zarówno przed sądami powszechnymi, jak również arbitrażowymi. Biegle włada językiem angielskim.

Jakbub Lechowicz

jlechowicz@kancelaria-mp.pl

Radca Prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym – broniąc pracę magisterską z zakresu prawa holdingowego. Równolegle, na tym samym Wydziale, ukończył studia z zakresu administracji z wynikiem bardzo dobrym – broniąc pracę magisterską z zakresu publicznego prawa bankowego. Jego zainteresowania skupiają się wokół tematyki prawa spółek, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego. Już w trakcie studiów zdobywał doświadczenie w krakowskich i śląskich kancelariach, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Z Kancelarią związany jest od 2012 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym sprawami korporacyjnymi. Włada językiem angielskim.

Agnieszka Macura

amacura@kancelaria-mp.pl

Radca prawny, trener. W 2006 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz szkoły trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2007 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawem gospodarczego oraz prawa pracy. Włada językiem angielskim.

Magdalena Nandzik-Trzaska

mnandzik@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2003 roku ukończyła studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła ponadto studia podyplomowe na kierunku Strategia podatkowa w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2003 roku. Zajmuje się kompleksową obsługą dużych podmiotów gospodarczych oraz klientów zagranicznych, w tym głównie zagadnieniami z zakresu prawa handlowego, prawa pracy i prawa zamówień publicznych. Biegle włada językiem angielskim.

Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź

ktarnawa@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W roku 2002 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2004 skończyła Studia Podyplomowe na kierunku „Prawo Podatkowe” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła roczną praktykę w Kancelarii Radcowskiej specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym. Z Kancelarią związana jest od 2005 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Olga Tomiczek

otomiczek@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2011 r. ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat jej pracy magisterskiej związany był z podatkiem od spadków i darowizn. W czasie studiów odbyła staż w Sądzie Rejonowym w Cieszynie oraz praktyki w kancelarii radcowskiej. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne oraz prawo pracy. Z Kancelarią związana jest od 2011 roku. Włada językiem angielskim.

Maciej Waloszek

mwaloszek@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2005 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związany jest od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Włada językiem angielskim.

Aleksandra Wegerhoff

awegerhoff@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2010 roku wpisana została na listę prawników zagranicznych w Rechtsanwaltskammer Dusseldorf. Z Kancelarią współpracuje od 2010 roku. Zajmuje się polsko-niemieckim obrotem prawnym oraz bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Biegle włada językiem niemieckim, a także angielskim i hiszpańskim.

Gizela Węglarz-Dudys

gweglarz@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów uczestniczyła w pracach Sekcji Prawa Cywilnego koła naukowego TBSP UJ oraz pracowała w kancelarii adwokackiej. W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2016 roku została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2012 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także prawa zamówień publicznych. Obsługuje podmioty gospodarcze oraz instytucje publiczne. Posługuje się językiem angielskim.

Małgorzata Wodecka-Pacek

mpacek@kancelaria-mp.pl

Radca prawny. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.. W latach 2003 – 2009 zatrudniona w Kancelarii Prawniczej specjalizującej się w obsłudze podmiotów gospodarczych. W latach 2005-2008 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Włada językiem angielskim.

Aplikanci

Daria Gąsiorek

dgasiorek@kancelaria-mp.pl

Aplikant radcowski. W 2012 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów była członkiem koła naukowego – Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie udzielała bezpłatnych porad prawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w kancelariach radcowskich w Bielsku – Białej i we Wrocławiu. Od 2013 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2012 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Włada językiem angielskim.

Anna Hornowska

ahornowska@kancelaria-mp.pl

Aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka kierunków: Administracja oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Business Law na WPiA UKSW w Warszawie. Związana z doradztwem podatkowym od 2010 r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując m.in. z kancelariami z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w zakresie planowania podatkowego związanego z problematyką transfer pricing. Projekty w zakresie cen transferowych realizowała zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak również publicznego, w tym w szczególności z branży finansowej, motoryzacyjnej, budowlanej, energetycznej, czy transportowej. Jest trenerem prowadzącym szkolenia o tematyce poświęconej zagadnieniom cen transferowych. Poza problematyką cen transferowych jej praktyka zawodowa obejmuje również prawo karne, w tym prawo karne skarbowe.

Łukasz Kuchta

lkuchta@kancelaria-mp.pl

Aplikant radcowski i doktorant przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc napisaną w j. angielskim pracę magisterską pt. „The protection of seller during negotiations and performance of contract in the Polish Civil Code and in the United Nations Convention Of Contracts For The International Sale Of Goods”. W toku studiów dwukrotnie reprezentował swój Uniwersytet na międzynarodowym konkursie prawa handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – edycja wiedeńska. Uczęszczał na praktyki w kancelarii prawnej w Londynie, a także w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód. Jego prawnicze zainteresowania koncentrują się na szeroko rozumianym prawie cywilnym i prawie handlowym. Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Włada biegle językiem angielskim.

Tomasz Kulik

tkulik@kancelaria-mp.pl

Aplikant adwokacki. W 2014 r. ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa zobowiązań. W czasie studiów aktywny członek sekcji cywilnej oraz podatkowej Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM oraz koła naukowego „Sokrates”. Brał udział w wielu szkoleniach zarówno w roli uczestnika jak i organizatora. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach adwokackich oraz radcowskich. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Jego zainteresowania skupiają się wokół tematyki prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa gospodarczego, a także prawa zamówień publicznych. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych (nadzorując prowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zarówno ze strony instytucji zamawiających jak i wykonawców, z uwzględnieniem reprezentacji klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą) oraz z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Włada językiem angielskim.

Jagoda Woźniak

jwozniak@kancelaria-mp.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską pt. „Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową” obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach prawniczych, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zajmowała się sprawami z zakresu prawa cywilnego, pracy, gospodarczego i administracyjnego. Jej zainteresowania zawodowe są skoncentrowane przede wszystkim wokół szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz handlowego. Z kancelarią związana od 2015 roku. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem i analizą umów występujących w obrocie gospodarczym, a także bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Włada językiem angielskim.

Prawnicy

Tomasz Jabłoński

tjablonski@kancelaria-mp.pl

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jego zawodowa i naukowa praktyka skoncentrowana jest przede wszystkim na prawie rynku kapitałowego i prawie korporacyjnym, a w szczególności na alternatywnych funduszach inwestycyjnych, family office, a także na umowach inwestycyjnych, transakcjach kapitałowych oraz start-up’ach. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest ochrona praw inwestorów w alternatywnej spółce inwestycyjnej. W toku studiów magisterskich kilkukrotnie nagradzany stypendium rektora za osiągnięcia w nauce. Z Kancelarią związany od 2013 roku. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, a także klientów indywidualnych.

Publikacje

Katarzyna Łuckoś

kluckos@kancelaria-mp.pl

Prawnik. W 2016 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematem jej pracy magisterskiej był „Świadek anonimowy w procesie karnym”. W czasie studiów odbyła praktykę w kancelarii radcowskiej w Bielsku-Białej. Z kancelarią związana jest od 2015 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Włada językiem angielskim.

Antonina Zakrzewska

azakrzewska@kancelaria-mp.pl

Prawnik. W 2013 r. ukończyła studia prawnicze w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat jej pracy magisterskiej związany był z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W czasie studiów odbyła praktyki w kancelarii adwokackiej i radcowskiej, a ponadto w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej. Z Kancelarią związana jest od 2013 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Włada językiem angielskim.

Księgowość i kadry

Magdalena Dobkowska

mdobkowska@kancelaria-mp.pl

Specjalista ds. księgowości

Katarzyna Zaczek

sekretariat@kancelaria-mp.pl

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Marketing i obsługa biura

Emilia Siarkiewicz

esiarkiewicz@kancelaria-mp.pl

Specjalista ds. marketingu

Sylwia Fic

sfic@kancelaria-mp.pl

Asystentka

Sandra Kasperek

skasperek@kancelaria-mp.pl

Asystentka