W skład zespołu poza Wspólnikami, na stałe wchodzą radcowie prawni, adwokat oraz grono aplikantów i prawników, a także doradcy podatkowi.

Wspólnicy

Marek Płonka

Komplementariusz, radca prawny o wieloletnim doświadczeniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1988 roku. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji publicznych (organów administracji i jednostek samorządowych) oraz spółdzielni. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz administracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Dominika Wieja

Komandytariusz, radca prawny. W 1999 roku kończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2002 roku. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Dodatkowo zajmuje się obsługą prawną korzystających z usług Kancelarii spółdzielni oraz jednostek Lasów Państwowych. Włada językiem francuskim.

Grzegorz Pacek

Komandytariusz, doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także obronił rozprawę doktorską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. Urzędu Patentowego RP i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Kancelarią związany od 2005 roku. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Włada językiem angielskim. Prowadzi również blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami – http://ip.pacek.name.
Publikacje

Paweł Płonka

Komandytariusz, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego (ALP), organizowanej przez UJ we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Z Kancelarią związany od 2008 roku. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Jego zainteresowania skupiają się na prawie własności intelektualnej oraz prawie internetu (nowych technologii). Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Włada biegle językiem angielskim.
Publikacje

Mateusz Czakon

Komandytariusz, Radca prawny. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską nt. „Przejęcia spółki dominującej przez jej spółkę zależną”. Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając staże i pracując w największych kancelariach w Krakowie i Katowicach. Z Kancelarią związany od 2011 roku. Specjalizuje się w planowaniu procesów restrukturyzacyjnych. Zawodowo interesuje się prawem spółek, prawem handlowym, prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym. W Kancelarii odpowiada za współpracę z podmiotami specjalizującymi się w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz restrukturyzacją podmiotów gospodarczych koordynując z ramienia Kancelarii procesy due diligence. Uczestniczył w wielu szkoleniach, konferencjach, zarówno w roli uczestnika, jaki i prelegenta. Włada biegle językiem angielskim.

Natalia Cieśla

Radca prawny. W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w działalności Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa”. W latach 2006 – 2008 była przewodniczącym Koła Naukowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Iustitia” Uniwersytetu Opolskiego. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej jak również egzekucji administracyjnej. Włada językiem angielskim.

Radcowie Prawni i Adwokaci

Hildegarda Pasko

Radca prawny. Przez szereg lat kierowała działem obsługi prawnej Fabryki Samochodów Małolitrażowych, a następnie Spółki „Fiat Auto Poland” S.A. w Bielsku-Białej. Specjalizuje się głównie w prawie pracy oraz prawie gospodarczym (prawo spółek, kontrakty handlowe). Ponadto zajmuje się prawem procesowym i reprezentacją w charakterze pełnomocnika w toku postępowań sądowych.

Karolina Baron

Radca prawny. W 2005 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Z Kancelarią związana jest od 2006 roku.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń społecznych i regulowania stanu prawnego nieruchomości, a także reprezentacją stron w postępowaniu sądowym i administracyjnym, opracowywaniem i opiniowaniem kontraktów anglojęzycznych. Włada językiem angielskim.

Anna Czekaj-Bochacka

Adwokat. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2014 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Daria Gąsiorek

Radca prawny, związana z Kancelarią od 2012 r. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych pod patronatem Prezesa UZP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Kancelarii zajmuje się zamówieniami publicznymi głównie pod kątem obsługi Zamawiających. Zainteresowania w obszarze zamówień publicznych obejmują problematykę dopuszczalnych zmian umowy na gruncie zamówień publicznych, jak również postępowanie odwoławcze przed KIO. Bierze udział w licznych szkoleniach dotyczących tematyki prawa zamówień publicznych.

Małgorzata Targosz

Radca Prawny. Ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne, prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Z Kancelarią związana od 2013 r. Włada językiem angielskim.

Monika Gworek

Radca prawny. W 2007 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, jak również reprezentacją stron w postępowaniach sądowych. Włada językiem angielskim.

Agnieszka Jaźwińska

Radca prawny. Związana z Kancelarią od 2010 r. W 2011 r. ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2015 r. została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Katowicach. Zajmuje się bieżącą kompleksową obsługą przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Preferowane dziedziny prawa: prawo cywilne, gospodarcze, prawo pracy, prawo administracyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki windykacji należności. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Aleksandra Kawka-Budny

Radca Prawny. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r., a dwa lata później ukończyła Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja: francuski język ekonomiczny. Świadczy usługi na zasadzie bieżącej obsługi prawnej spółek w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego oraz szeroko rozumianego prawa handlowego, zajmuje się doradztwem na rzecz zagranicznych podmiotów gospodarczych dotyczącym rozpoczynania działalności w Polsce, jak również implementacją oraz finansowaniem innych przedsięwzięć biznesowych. Zajmuje się także negocjowaniem i przygotowywaniem kontraktów dla polskich i zagranicznych klientów oraz reprezentuje ich w sporach sądowych, zwłaszcza związanych z procesem budowlanym, w tym w zakresie inwestycji realizowanych na bazie warunków kontraktowych FIDIC, zarówno przed sądami powszechnymi, jak również arbitrażowymi. Biegle włada językiem angielskim.

Tomasz Kulik

Adwokat. Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie (broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa zobowiązań) oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie z powodzeniem składając egzamin zawodowy i uzyskując tytuł Adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach adwokackich oraz radcowskich. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych (w szczególności doradzając podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego w roli wykonawców, z uwzględnieniem reprezentacji klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą) oraz z zakresu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Z Kancelarią związany od 2015 roku. Włada językiem angielskim.

Jakub Lechowicz

Radca Prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym – broniąc pracę magisterską z zakresu prawa holdingowego. Równolegle, na tym samym Wydziale, ukończył studia z zakresu administracji z wynikiem bardzo dobrym – broniąc pracę magisterską z zakresu publicznego prawa bankowego. Jego zainteresowania skupiają się wokół tematyki prawa spółek, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego. Już w trakcie studiów zdobywał doświadczenie w krakowskich i śląskich kancelariach, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Z Kancelarią związany jest od 2012 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym sprawami korporacyjnymi. Włada językiem angielskim.

Agnieszka Macura

Radca prawny, trener. W 2006 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz szkoły trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2007 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, szeroko rozumianego prawem gospodarczego oraz prawa pracy. Włada językiem angielskim.

Magdalena Nandzik-Trzaska

Radca prawny. Doradca podatkowy. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2011 roku.
Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego. Włada językiem angielskim.

Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź

Radca prawny. W roku 2002 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2004 skończyła Studia Podyplomowe na kierunku „Prawo Podatkowe” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła roczną praktykę w Kancelarii Radcowskiej specjalizującej się w prawie upadłościowym i naprawczym. Z Kancelarią związana jest od 2005 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego.

Olga Tomiczek

Radca prawny. W 2011 r. ukończyła studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat jej pracy magisterskiej związany był z podatkiem od spadków i darowizn. W czasie studiów odbyła staż w Sądzie Rejonowym w Cieszynie oraz praktyki w kancelarii radcowskiej. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne oraz prawo pracy. Z Kancelarią związana jest od 2011 roku. Włada językiem angielskim.

Maciej Waloszek

Radca prawny. W 2005 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związany jest od 2004 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Włada językiem angielskim.

Gizela Węglarz-Dudys

Radca prawny. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów uczestniczyła w pracach Sekcji Prawa Cywilnego koła naukowego TBSP UJ oraz pracowała w kancelarii adwokackiej. W 2015 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2016 roku została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2012 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a także prawa zamówień publicznych. Obsługuje podmioty gospodarcze oraz instytucje publiczne. Posługuje się językiem angielskim.

Małgorzata Wodecka-Pacek

Radca prawny. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.. W latach 2003 – 2009 zatrudniona w Kancelarii Prawniczej specjalizującej się w obsłudze podmiotów gospodarczych. W latach 2005-2008 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Włada językiem angielskim.

Aplikanci

Natalia Lener-Bobek

Aplikantka radcowska. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończyła z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracy magisterskiej z zakresu prawa medycznego. W toku studiów brała udział w wielu szkoleniach w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i upadłościowego. Swoje doświadczenie zdobywała już od początku studiów w kancelariach radowskich w Bielsku-Białej oraz w renomowanej kancelarii radcowskiej w Katowicach. Jej prawnicze zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa medycznego. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z bieżącą obsługą przedsiębiorców, sprawami z zakresu zamówień publicznych nadzorując prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze strony zamawiającego oraz z zakresu prowadzania postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej. Włada językiem angielskim.

Joanna Czajor

Aplikant radcowski. W 2017 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego broniąc pracy magisterskiej na temat odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego. Doświadczenie zawodowe zdobywała już od pierwszych lat studiów, odbywając praktyki zarówno w kancelariach radcowskich jak i adwokackich, a także podczas praktyki w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej I Wydziale Cywilnym. Od 2018 r. odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także tematyka ochrony danych osobowych. Włada językiem angielskim.

Katarzyna Łuckoś

Aplikant adwokacki. W 2016 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematem jej pracy magisterskiej był „Świadek anonimowy w procesie karnym”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich w Bielsku-Białej. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Z kancelarią związana jest od 2015 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz ochrony danych osobowych. Włada językiem angielskim.

Szymon Wiewióra

Aplikant radcowski. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył broniąc pracy magisterskiej na temat klauzul generalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w śląskich kancelariach radcowskich i adwokackich, a także podczas praktyk w Sądzie i Prokuraturze. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Włada językiem angielskim.

Prawnicy

Tomasz Jabłoński

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jego zawodowa i naukowa praktyka skoncentrowana jest przede wszystkim na prawie rynku kapitałowego i prawie korporacyjnym, a w szczególności na alternatywnych funduszach inwestycyjnych, family office, a także na umowach inwestycyjnych, transakcjach kapitałowych oraz start-up’ach. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest ochrona praw inwestorów w alternatywnej spółce inwestycyjnej. W toku studiów magisterskich kilkukrotnie nagradzany stypendium rektora za osiągnięcia w nauce. Z Kancelarią związany od 2013 roku. W kancelarii zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, a także klientów indywidualnych.
Publikacje

Antonina Zakrzewska

Prawnik. W 2013 r. ukończyła studia prawnicze w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat jej pracy magisterskiej związany był z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W czasie studiów odbyła praktyki w kancelarii adwokackiej i radcowskiej, a ponadto w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej. Z Kancelarią związana jest od 2013 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Włada językiem angielskim.

Pozostali specjaliści

Emilia Siarkiewicz

Emilia Siarkiewicz – specjalista ds. dokumentacji cen transferowych. Z Kancelarią związana jest od 2010 r. Włada językiem angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.