d
Follow us
  >  Ochrona danych osobowych   >  Skierowanie na badania nie może zawierać adnotacji o stanie zdrowia pacjenta. Takie działanie to naruszenie RODO

Skierowanie na badania nie może zawierać adnotacji o stanie zdrowia pacjenta. Takie działanie to naruszenie RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatrzył skargę, która dotyczyła danych umieszczonych na skierowaniu na kontrolne badania lekarskie, które wystawił pracodawca.
Okoliczności faktyczne sprawy wyglądały następująco: Skarżąca znajdowała się przez okres ponad 30 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu złego stanu psychicznego. Zwolnienie zostało wystawione przez lekarza psychiatrę.

W takiej sytuacji, zgodnie z treścią art. 229 § 2 kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, trwającą dłużej niż 30 dni, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pracodawca wystawił skierowanie na badania, ale z adnotacją, że przyczyną niezdolności do pracy był zły stan psychiczny pracownika, a zwolnienie lekarskie pochodziło od lekarza psychiatry. Do tego, zawarto prośbę o skierowanie badanej na konsultację psychologiczną lub psychiatryczną.
Skarżąca zażądała usunięcia wskazanych danych oraz wniosła skargę do organu nadzorczego.
Pracodawca tłumaczył, że skarżąca z własnej inicjatywy poinformowała go o rodzaju leczenia, a zamieszczenie adnotacji było uzasadnione ze względu na rodzaj zadań i zakres odpowiedzialności związanych z zajmowanym przez nią stanowiskiem.
Prezes UODO uznał, iż że działanie pracodawcy było błędne i naruszało art. 9 ust.2 w zw. z art. 5 ust.1 lit. a RODO. PUODO wskazał, że:
➢ Przetwarzanie danych osobowych powinno spełniać pewne ściśle określone warunki, wymienione w art. 6 ust. 1 RODO, a w przypadku danych szczególnej kategorii, w tym danych dotyczących zdrowia, wskazane w art. 9 ust. 2 RODO.
➢ Kwestia pracowniczych badań profilaktycznych unormowana została m.in. w przepisach Kodeksu pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które zawiera dokładne określenie zakresu danych, jakie powinny zostać zamieszczone w skierowaniu, a w załączniku do ww. rozporządzenia zamieszczono wzór skierowania na badania profilaktyczne.
➢ W treści skierowania nie można wskazać informacji o stanie zdrowia (w tym o stanie zdrowia psychicznego), a dane dotyczące rodzaju badań profilaktycznych są nadmiarowe dla pracodawcy, do przetwarzania których nie jest uprawniony.
➢ Przepisy nie umożliwiają pracodawcy weryfikacji rodzaju badań ani ich wyników.
Ta interpretacja przepisów, choć nie jest zaskoczeniem dla praktyków prawa pracy, potwierdza patową sytuację, w jakiej często znajdują się pracodawcy. Dotyczy to także kierowania pracownika na badania w związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika, np. jego nietypowe, „dziwne” zachowanie (działanie zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 18.12.2002 r., I PK 44/02). W takich przypadkach pracownik może nie ujawnić lekarzowi pewnych kwestii dotyczących swojego zdrowia (zwłaszcza zdrowia psychicznego) i pracodawca otrzyma zaświadczenie o zdolności pracownika do pracy pomimo posiadania wiedzy, że pracownik nie jest w pełni sprawny. Należy mieć nadzieję, że przepisy prawa zmienią się w tym zakresie.

Kaja Żak – Rusek

Zapisz się do newslettera