d
Follow us
  >  Prawo własności intelektualnej   >  Dofinansowanie rejestracji znaków i wzorów dla MŚP – edycja 2024

Dofinansowanie rejestracji znaków i wzorów dla MŚP – edycja 2024

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO) ogłosił nową, czwartą już edycję Funduszu MŚP Ideas Powered for business – w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie, obejmujące w szczególności zwrot kosztów zgłoszenia znaków towarowych lub wzorów przemysłowych. Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców określono w dedykowanym Zaproszeniu do składania wniosków.

Środki, podobnie jak w ubiegłych latach, przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorców. Kwota dofinansowania wynosi do 1.000 euro – i można ją wykorzystać na pokrycie do 75% opłat za znaki krajowe lub unijne (zgłaszane w UPRP lub EUIPO) lub do 50% opłat za znaki zgłaszane w trybie międzynarodowym (WIPO).

Procedura zakłada, że wnioskodawca w pierwszej kolejności występuje o dofinansowanie. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji, należy zgłosić znak – uiszczając stosowne opłaty. Wypłata dofinansowania następuje „z dołu”, w oparciu o stosowny wniosek.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o programie – w formie odpowiedzi na konkretne pytania.

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej – niezależnie od formy prawnej. Kryteria uznania za MŚP są następujące:

 

W jakich przypadkach przedsiębiorca, pomimo posiadania statusu mśp, nie może uzyskać dofinansowania?

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie nie może znajdować się w sytuacji powodującej wykluczenie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. – co należy potwierdzić w stosownym oświadczeniu. Te sytuacje obejmują w szczególności przypadki, gdy:

  • wnioskodawca znajduje się w stanie upadłości albo prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
  • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca naruszył swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z obowiązującego prawa.
  • przypadki, o których mowa powyżej, zachodzą odnośnie osoby fizycznej lub prawnej, która ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za długi wnioskodawcy (np. co do wspólnika spółki jawnej, komplementariusza w spółce komandytowej itd.).

Szczegółową listę sytuacji powodujących wykluczenie określono TUTAJ.

 

 Jaką kwotę można uzyskać w ramach dofinansowania?

Fundusz umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów związanych z rejestracją znaków towarowych lub wzorów przemysłowych do wysokości 1.000 euro – zarówno w ramach Unii Europejskiej (na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym), jak i poza UE (w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, za pośrednictwem WIPO).

Progi dofinansowania są następujące:

  • 75% opłat – za znaki towarowe i wzory przemysłowe w UE (np. w przypadku zgłoszeń dokonywanych w UPRP lub EUIPO).
  • 50% opłat – za znaki towarowe i wzory przemysłowe poza UE, co obejmuje międzynarodowy system znaków towarowych (system madrycki) i system wzorów międzynarodowych (system haski).

Dofinansowaniu zasadniczo podlegają wszelkie opłaty, które uiszcza się w związku z rejestracją – w tym za zgłoszenie, wskazanie dodatkowych klas i publikację. W przypadku rejestracji międzynarodowej w WIPO – nie obejmuje to opłat manipulacyjnych, uiszczanych na rzecz urzędów pochodzenia.

Przykładowe kwoty dofinansowania przedstawiamy w tabelce:

 

Co trzeba zrobić?

Podstawowym wymogiem pozyskania dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami (obejmującymi zwłaszcza zaświadczenie o nadaniu VAT/NIP oraz zaświadczenie o numerze rachunku bankowego) –za pośrednictwem serwisu internetowego EUIPO. W tym celu należy też wcześniej założyć stosowne konto.

Wnioski można składać bezpośrednio albo za pomocą pełnomocnika, w okresie od 22 stycznia 2024 r. do 6 grudnia 2024 r. – z zastrzeżeniem, że środki w Funduszu są ograniczone (łącznie kwotą ok. 20 mln euro). W przypadku dużej ilości zainteresowanych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Decyzja o przyznaniu dotacji wydawana jest wedle wzoru dostępnego TUTAJ.

 

Jakie dokumenty muszę przedstawić?

Szczęśliwie, procedura pozyskania dofinansowania z Funduszu MŚP jest stosunkowo odformalizowana. Nie mniej, EUIPO wymaga przedstawienia przez wnioskodawcę:

  • Zaświadczenia o VAT/NIP – stanowiącego oficjalny dokument, wydawany przez właściwy organ krajowy. Przykłady akceptowanych przez EUIPO dokumentów dostępne są TUTAJ.
  • Zaświadczenia o numerze rachunku bankowego – obejmującego co najmniej wskazanie: a) posiadacza rachunku (którego nazwa jest zgodna z nazwą przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie), b) międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN), c) kod BIC/SWIFT, c) pełną nazwę banku. Należy wskazać konto, które umożliwia księgowanie przelewów w walucie EURO. Przykładowy wzór dostępny jest TUTAJ.

 

Ile to może zająć?

Po złożeniu wniosku, EUIPO informuje o wynikach jego oceny w terminie do 10 dni roboczych, liczonym od najbliższego piątku. W przypadku decyzji pozytywnej, wystawiany jest tzw. bon o wartości 1.000 euro – dostępny za pomocą systemu EUIPO.

 

Kiedy mogę wystąpić o udzielenie prawa na znak lub wzór?

Pozyskanie dofinansowania powinno poprzedzać wystąpienie z wnioskiem o udzielenie prawa na znak lub wzór. W przypadku wniosków złożonych przed pozyskaniem dofinansowania, EUIPO odmówi zwrotu opłat.

 

W jaki sposób mogę uzyskać wypłatę środków?

Finansowanie w ramach Funduszu realizowane jest „z dołu”, w związku z czym beneficjent musi w pierwszej kolejności samodzielnie wystąpić z wnioskiem o udzielenie prawa na znak lub wzór – i tymczasowo pokryć związane z tym opłaty z własnej kieszeni. Dopiero w dalszej kolejności można ubiegać się o ich zwrot z EUIPO.

W tym celu, konieczne jest złożenie stosownego wniosku o płatności. Należy przy tym mieć świadomość, że:

  • Pierwszy wniosek o płatność musi być złożony w tzw. okresie uruchomienia, który trwa 2 miesiące od wystawienia bonu. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu o kolejne 2 miesiące, łącznie do 4 miesięcy.
  • Dalsze wnioski o płatność można kierować w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia/aktywacji (tzw. „okres realizacji”).

EUIPO wypłaca należne dofinansowanie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania ważnego wniosku o płatność.

 

Czy mogę uzyskać zwrot opłat uiszczonych po upływie 6 miesięcy od aktywacji bonu?

Nie ma możliwości uzyskania zwrotu opłat uiszczonych po upływie 6 miesięcy od aktywacji bonu. Dotyczy to także sytuacji niezależnych od wnioskodawcy, jak np. wydłużenie postępowania zgłoszeniowego z uwagi na sprzeciw osoby trzeciej.

  

Co się dzieje w przypadku, gdy zgłoszenie znaku lub wzoru nie będzie skutkowało rejestracją, w szczególności z uwagi na wniesiony sprzeciw?

Z punktu widzenia Funduszu MŚP nie ma znaczenia, czy zgłoszenie znaku skutkuje udzieleniem przez właściwy urząd prawa ochronnego. W szczególności, w przypadku odmowy – nie ma obowiązku zwrotu dofinansowania.

 

Czy mogę otrzymać zwrot opłat na znak lub wzór, który został zgłoszony przed uzyskaniem dofinansowania?

Nie. Uzyskanie dofinansowania musi poprzedzać zgłoszenie znaku. W przypadku znaków zgłoszonych przed uzyskaniem dofinansowania – EUIPO nie zwróci uiszczonych opłat.

 

Czy uzyskanie dotacji z Funduszu MŚP w ubiegłych latach (w ramach wcześniejszych edycji) – stanowi przeszkodę dla ponownego ubiegania się o dofinansowanie w 2024 r.?

Uzyskanie dotacji w ubiegłych latach, w ramach Funduszu MŚP, nie stanowi, samo w sobie, przeszkody dla ubiegania się o dofinansowanie w bieżącej edycji Funduszu. Warunkiem jest spełnienie pozostałych wymagań, określonych w Zaproszeniu do składania wniosków.

 

Czy uzyskanie innych dotacji stanowi przeszkodę dla uzyskania dofinansowania z Funduszu MŚP w 2024 r.?

Zasadniczo nie. Natomiast na etapie wniosku o płatność – beneficjent każdorazowo musi złożyć oświadczenie, że nie występował o przyznanie ani nie otrzymał środków krajowych lub unijnych dotyczących tych samych czynności lub części czynności, co objęte wnioskiem. Tak więc: nie można dwukrotnie różnych źródeł, otrzymać dofinansowania na ten sam znak.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Zespół Prawa Własności Intelektualnej naszej Kancelarii oferuje kompleksowe usługi, zarówno w zakresie pozyskania dofinansowania Funduszu MŚP Ideas Powered for business – jak i przy dokonaniu zgłoszenia znaków i wzorów (przed UPRP, EUIPO i WIPO). Zachęcamy do kontaktu celem przedstawienia szczegółowej oferty – np. pocztą elektroniczną na adresy: ip@kancelaria-mp.pl lub telefonicznie na nr  +48 33 496 10 66.

Zapisz się do newslettera