d
Follow us
  >  Prawo własności intelektualnej   >  Fundusz MŚP – szansa na tańszą ochronę własności intelektualnej

Fundusz MŚP – szansa na tańszą ochronę własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza w obecnej erze powszechnej cyfryzacji, jest istotna dla każdego przedsiębiorcy. Umożliwia właściwe zabezpieczenie określonych treści, takich jak chociażby logotypy, projekty towarów lub ich etykiety – przed bezprawnym kopiowaniem. Niestety, pozyskanie niektórych praw związane jest z koniecznością zgłoszenia we właściwym urzędzie, co na ogół łączy się z określonymi kosztami – w formie urzędowych opłat. Koszty te często odstraszają przedsiębiorców, którzy w związku z tym rezygnują z ochrony.

Chcąc przeciwdziałać opisanym problemom, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO) ogłosił nową, trzecią już edycję Funduszu MŚP Ideas Powered for business – w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie, obejmujące w szczególności zwrot kosztów zgłoszenia znaków towarowych lub wzorów przemysłowych. Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców określono w dedykowanym Zaproszeniu do składania wniosków.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o ww. programie – w formie odpowiedzi na konkretne pytania.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mających siedzibę na terenie Unii Europejskiej – niezależnie od formy prawnej. Kryteria uznania za MŚP są następujące:

  • średnie przedsiębiorstwo – liczba zatrudnionych (w rocznych jednostkach roboczych) mniejsza niż 250 oraz przychód roczny mniejszy lub równy 50 mln euro lub roczna suma bilansowa mniejsza lub równa 43 mln euro.
  • małe przedsiębiorstwo – liczba zatrudnionych (w rocznych jednostkach roboczych) mniejsza niż 50 oraz przychód roczny mniejszy lub równy 10 mln euro lub roczna suma bilansowa mniejsza lub równa 10 mln euro.
  • mikroprzedsiębiorstwo – liczba zatrudnionych (w rocznych jednostkach roboczych) mniejsza niż 10 oraz przychód roczny mniejszy lub równy 2 mln euro lub roczna suma bilansowa mniejsza lub równa 2 mln euro.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie nie może znajdować się w sytuacji powodującej wykluczenie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. – co należy potwierdzić w stosownym oświadczeniu. Te sytuacje obejmują w szczególności przypadki, gdy wnioskodawca jest w stanie upadłości lub też stwierdzono w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjne, że zalega z podatkami lub składkami na ubezpieczenie społeczne.

 

Jaką kwotę można uzyskać?

Fundusz umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów związanych z rejestracją znaków towarowych lub wzorów przemysłowych do wysokości 1.000 euro – zarówno w ramach Unii Europejskiej (na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym), jak i poza UE (w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, za pośrednictwem WIPO).

Progi dofinansowania są następujące:

  • 75% opłat – za znaki towarowe i wzory przemysłowe w UE (np. w przypadku zgłoszeń dokonywanych w UPRP lub EUIPO).
  • 50% opłat – za znaki towarowe i wzory przemysłowe poza UE, co obejmuje międzynarodowy system znaków towarowych (system madrycki) i system wzorów międzynarodowych (system haski).

Dofinansowaniu zasadniczo podlegają wszelkie opłaty, które uiszcza się w związku z rejestracją – w tym za zgłoszenie, wskazanie dodatkowych klas i publikację. W przypadku rejestracji międzynarodowej w WIPO, nie obejmuje to wszakże opłat manipulacyjnych, uiszczanych na rzecz urzędów pochodzenia.

Oznacza to, że pozyskane dofinansowanie umożliwi np. zwrot kosztów rejestracji Znaku Towarowego UE w 4 klasach (1.200 euro) albo rejestrację znaku w klasie – równolegle w UPRP i EUIPO (850 euro + 890 zł),

 

Co trzeba zrobić?

Podstawowym wymogiem pozyskania dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami (obejmującymi zwłaszcza zaświadczenie o nadaniu VAT/NIP oraz zaświadczenie o numerze rachunku bankowego) –za pośrednictwem serwisu internetowego EUIPO. W tym celu należy też wcześniej założyć stosowne konto.

Wnioski można składać bezpośrednio albo za pomocą pełnomocnika, w okresie od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. – z zastrzeżeniem, że środki w Funduszu są ograniczone (łącznie kwotą ok. 25 mln euro). W przypadku dużej ilości zainteresowanych, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ile to może zająć?

Po złożeniu wniosku, EUIPO informuje o wynikach jego oceny w terminie do 10 dni roboczych, liczonym od najbliższego piątku. W przypadku decyzji pozytywnej, wystawiany jest bon o wartości 1.000 euro – dostępny za pomocą systemu EUIPO.

 

Kiedy mogę wystąpić o udzielenie prawa na znak lub wzór?

Pozyskanie dofinansowania powinno poprzedzać wystąpienie z wnioskiem o udzielenie prawa na znak lub wzór. W przypadku wniosków złożonych przed pozyskaniem dofinansowania, EUIPO odmówi zwrotu opłat.

 

W jaki sposób mogę uzyskać wypłatę środków?

Finansowanie w ramach Funduszu realizowane jest „z dołu”, w związku z czym beneficjent musi w pierwszej kolejności samodzielnie wystąpić z wnioskiem o udzielenie prawa na znak lub wzór – i tymczasowo pokryć związane z tym opłaty z własnej kieszeni. Dopiero w dalszej kolejności można ubiegać się o ich zwrot z EUIPO.

W tym celu, konieczne jest złożenie stosownego wniosku o płatności. Należy przy tym mieć świadomość, że:

  • Pierwszy wniosek o płatność musi być złożony w tzw. okresie uruchomienia, który trwa 2 miesiące od wystawienia bonu. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do łącznie 4 miesięcy.
  • Dalsze wnioski o płatność można kierować w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia (tzw. „okres realizacji”).

EUIPO wypłaca należne dofinansowanie w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania ważnego wniosku o płatność.

 

Czy uzyskanie dotacji z Funduszu MŚP w ubiegłych latach (w ramach wcześniejszych edycji) – stanowi przeszkodę dla ponownego ubiegania się o dofinansowanie w 2023 r.?

Uzyskanie dotacji w ubiegłych latach nie stanowi, samo w sobie, przeszkody dla ubiegania się o dofinansowanie w bieżącej edycji Funduszu. Warunkiem jest spełnienie pozostałych wymagań, określonych w Zaproszeniu do składania wniosków.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Zespół Prawa Własności Intelektualnej naszej Kancelarii oferuje kompleksowe usługi, zarówno w zakresie pozyskania dofinansowania Funduszu MŚP Ideas Powered for business – jak i przy dokonaniu zgłoszenia znaków i wzorów (przed UPRP, EUIPO i WIPO). Zachęcamy do kontaktu celem przedstawienia szczegółowej oferty – np. pocztą elektroniczną na adresy: ip@kancelaria-mp.pl lub telefonicznie na nr  +48 33 496 10 66.

Zapisz się do newslettera