d
Follow us
  >  Prawo spółek i transakcje M&A   >  Fundacje rodzinne od 22 maja 2023 r.

Fundacje rodzinne od 22 maja 2023 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta wprowadza do polskiego porządku prawnego nowe rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej zapewniającej korzystne reguły dziedziczenia majątku, dzięki czemu firmy rodzinne będą miały szanse uzyskać większą stabilność w działalność po śmierci właściciela, tudzież po jego przejściu na emeryturę. Dzięki projektowanym regulacjom, zarządzaniem majątkiem dziedziczonej firmy będzie mogła zajmować się właśnie fundacja rodzinna.

Jej powołanie może umożliwić zachowanie własności firmy na pokolenia, co z kolei ma pozwolić na zatrzymanie kapitału w Polsce oraz zwiększenie szans na umocnienie pozycji rynkowej polskich firm.

Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora i beneficjenta. Ustawa określa również cele działalności czy sposób powstania fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Działalność, o której mowa w pkt 7 i 8 powyżej, fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Zapisz się do newslettera