d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Zmiany w interpretacjach podatkowych

Zmiany w interpretacjach podatkowych

Nowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej zawiera istotne modyfikacje związane z instytucją interpretacji indywidualnej. W prezentowanym przez Ministerstwo Finansów wstępnym projekcie nowelizacji ustawy, resort zaproponował:

• ograniczenie terminu ważności interpretacji indywidualnej do 5 lat licząc od dnia jej wydania. Aktualnie interpretacje ważne są bezterminowo, chyba że zmieniają się przepisy – wówczas wydane już interpretacje wygasają. W uzasadnieniu do projektu MF wyjaśnia, że interpretacje indywidualne wydane przed 1 stycznia 2019 r. utraciłyby ważność 1 stycznia 2024 r. W stosunku natomiast do interpretacji wydanych po 31 grudnia 2018 r., a przed 1 stycznia 2024 r., przewidziano kaskadowy okres utraty ważności. Interpretacje będą więc ważne przez pięć lat od momentu ich wydania.

Zdaniem projektodawców wydawanie interpretacji indywidualnych na czas określony ma zapewnić jednolitość i pewność stosowania przepisów prawa podatkowego. Co więcej, na podstawie przedmiotowej zmiany, ograniczeniu w czasie ulegnie również uprawnienie organów podatkowych do zmiany, uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej – czynności te będą bowiem możliwie jedynie w okresie jej ważności, co ma w założeniu zwiększyć pewność i przewidywalność interpretacji. Wprowadzenie terminu ważności interpretacji ma zapewnić również spójność z pozostałymi rozwiązaniami, w tym m.in. wiążącymi informacjami stawkowymi (WIS), wiążącymi informacjami akcyzowymi (WIA) oraz porozumieniami inwestycyjnymi (PI);

• podwyższenie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. Aktualnie wnioskodawca za wydanie interpretacji indywidualnej ponosi opłatę 40 zł od każdego przedstawionego pytania i stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), niezależnie od tego, jaki ma on status. Po wejściu projektowanych zmian w życie opłata ta wyniesie maksymalnie 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 2024 r. ma ono wynosić 4.242 zł). W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, MF podkreśla, iż nie zamierza ono nakładać maksymalnych opłat od początku funkcjonowania nowych przepisów. MF przedstawiło następującą klasyfikację wysokości opłat w relacji do rodzaju wnioskodawcy:
– 2.800 zł od wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania wykonuje naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,
– 1.400 zł od wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania wykonuje naczelnik urzędu skarbowego inny niż właściwy miejscowo,
– 400 zł od wnioskodawców, w odniesieniu do których zadania wykonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwego miejscowo oraz dla pozostałych wnioskodawców (niewymienionych w innych punktach),
– 40 zł od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od przedsiębiorców (osób fizycznych), gdy występują oni o interpretację indywidualną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Zdaniem MF, zmiany takie są konieczne, gdyż obecna opłata (40 zł) nie pokrywa kosztów wydania interpretacji. Wydanie jednej interpretacji kosztuje bowiem fiskusa niemalże 2.200 zł (według stanu na 30 września 2021 r.);

• występowanie o interpretację przez podmioty profesjonalne jedynie drogą elektroniczną;

• przyznanie dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej uprawnień do występowania do innego organu mającego specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. Z projektu wynika, że Dyrektor KIS będzie mógł otrzymać stanowisko w zakresie przepisów niepodatkowych w ciągu 30 dni, dzięki czemu organ będzie władny dokonać prawidłowej wykładni przepisów prawa podatkowego. Co istotne, czas oczekiwania na odpowiedź innego organu nie będzie wliczany do czasu wydawania przez organ interpretacji indywidualnej.

Aktualnie projekt jest na etapie wczesnych konsultacji, a potencjalne zmiany miałyby w większości wejść w życie w lipcu 2024 r.

Zmiany w powyższym zakresie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2023 r., z którego pełną treścią zapoznać można się pod poniższym linkiem:

https://www.pit.pl/aktualnosci/52-zmiany-w-ordynacji-podatkowej-najnowszy-projekt-zmian-mf-1008497

Zapisz się do newslettera