d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  KSeF – Sejm prowadzi prace nad nowelizacją ustawy

KSeF – Sejm prowadzi prace nad nowelizacją ustawy

Sejm prowadzi intensywne prace nad nowelizacją ustawy dotyczącej e-fakturowania. Obowiązek e-fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma zostać wprowadzony od początku lipca 2024 r. i ma być, w ocenie projektodawców narzędziem, które pozwoli na trwałe uszczelnienie krajowego systemu podatkowego.

Rząd zapewnia, że wejście w życie obowiązkowego KSeF przyczyni się do unowocześnienia:

• procesów fakturowych,

• obiegu dokumentów,

• wykorzystywanych przez przedsiębiorców systemów fakturowych.

Jednocześnie ujednolicony standard e-faktury ma istotnie uprościć podatnikom proces dokumentowania transakcji, przyspieszyć i zautomatyzować wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. System umożliwi również podatnikom monitorowanie w czasie rzeczywistym informacji zawartych w e-fakturach dla potrzeb zarządczych – w tym do celów analitycznych oraz innych obszarów prowadzonej przez podatników działalności. Z aktualnej wersji projektu nowelizacji wynika, iż nowe regulacje związane z KSeF nie zmienią obowiązującego dotychczas zakresu obowiązkowych elementów zamieszczanych na fakturze, niemniej jednak możliwym będzie wprowadzanie elementów fakultatywnych. Wprowadzenie elementów fakultatywnych ma, zdaniem projektodawców, pozwolić na zawarcie na fakturze ustrukturyzowanej danych specyficznych dla konkretnych branż oraz elementów powszechnie występujących w obrocie gospodarczym, np. związanych z warunkami zawarcia transakcji.

Nowa wersja projektu nowelizacji zakłada także wprowadzenie rozwiązań w zakresie wystawiania faktur w sytuacji:

• planowanej niedostępności KSeF w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi – ustawodawca dopuszcza możliwość wystawienia faktury w trybie offline według określonych zasad. Podatnik będzie mógł wówczas zastosować wzór faktury, który będzie powszechnie stosowany od 1 lipca 2024 r. Wypełniony wzór faktury, wraz z wprowadzoną datą wystawienia faktury, ma stanowić pełnoprawną fakturę, która powinna zostać następnie opatrzona kodem weryfikującym i przekazana nabywcy w uzgodniony z nim sposób;

• w trakcie awarii KSeF – użytkownik będzie mógł zastosować analogiczny mechanizm wystawiania faktur, jak opisano powyżej. Utworzony zostanie ponadto dodatkowy i niezależny od KSeF interfejs informujący podatników o awarii systemu. Możliwym będzie także zintegrowanie programów księgowych podatników z tym interfejsem, co umożliwi z kolei automatyczne sprawdzanie dostępności KSeF;

• braku możliwości wystawienia e-faktury przez podatnika z przyczyn leżących po jego stronie – podatnik wystawioną według wzoru fakturę opatrzyć będzie musiał kodem weryfikującym i przesłać do nabywcy w uzgodniony z nim sposób. Następnie fakturę taką podatnik będzie musiał przesłać do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym.

Ponadto projekt nowelizacji zakłada również wprowadzenie wyłącznie elektronicznej obsługi wiążących informacji:

• WIT – wiążąca informacja taryfowa,

• WIP – wiążąca informacja o pochodzeniu,

• WIA – wiążąca informacja akcyzowa,

• WIS – wiążąca informacja stawkowa.

Powyższe nastąpi w ramach rozbudowy oraz dostosowania funkcjonujących już systemów informatycznych KAS, w tym: e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC. Większość regulacji zawartych w omawianym projekcie nowelizacji ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Zmiany w powyższym zakresie zakłada rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – numer druku 3242, z którego pełną treścią zapoznać można się na stronie internetowej Sejmu.

Zapisz się do newslettera