d
Follow us
  >  Prawo nieruchomości i obsługa procesów budowlanych   >  Zawiadomienie o zakończeniu budowy a możliwość rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy a możliwość rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest zwieńczeniem procesu budowy różnorodnych budynków i obiektów wskazanych w art. 29 ust. 1 i 2 pr. bud.. Szeroki katalog obejmuje między innymi:
• wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne,
• sieci,
• wolnostojące wiaty, garaże o powierzchni do 35 m2 ,
• przydomowe ganki,
• budynki rekreacji indywidualnej.

Zakończenie budowy tych obiektów nie oznacza jednak, że inwestor może rozpocząć użytkowanie wzniesionego obiektu budowlanego. Jego obowiązkiem jest zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego, czyli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB).

Do złożonego zawiadomienia Inwestor powinien dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 57 ust. 1 do 3 pr. bud., w zależności od rodzaju obiektu, którego budowę zakończono. Po złożeniu zawiadomienia organ ma 14 dni na podjęcie sprzeciwu, w formie decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy termin 14 dni upłynie, wówczas zgodnie z treścią art. 54 pr. bud. można rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego, oznacza to tzw. milczącą zgodę organu.
Po złożeniu zawiadomienia PINB bada kompletność zawiadomienia. W wypadku braków lub nieścisłości, wzywa do uzupełnienia. Wątpliwości może budzić sposób liczenia terminu w razie takiego zawiadomienia. Termin 14 dni, wyznaczony w ustawie, jest terminem prawa materialnego i zgodnie z orzecznictwem nie ulega przedłużeniu. Jednocześnie należy jednak wskazać, iż z wezwaniem do uzupełnienia braków wymaganej ustawowo dokumentacji orzecznictwo wiąże skutek przerwania 14 dniowego terminu.
W tej sytuacji pojawia się wątpliwość jak należy liczyć ten termin. W tym zakresie pojawiają się dwa stanowiska uzależniające go od terminu wyznaczonego przez organ w wezwaniu lub od dnia uzupełnienia brakujących dokumentów. Zatem termin na zgłoszenie sprzeciwu przez PINB ulega przerwaniu i biegnie na nowo od dnia odpowiedzi na wezwanie albo od dnia upływu wyznaczonego przez Organ terminu na uzupełnienie zawiadomienia o zakończeniu budowy. W tym zakresie rozstrzygający wydaje się być Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2020 r., o sygn. akt II OSK 1213/19, w którym wskazano, iż (…) organ nadzoru budowlanego może w terminie do zgłoszenia sprzeciwu wezwać inwestora do uzupełnienia zawiadomienia o zakończeniu budowy, co powoduje, że termin do zgłoszenia sprzeciwu zaczyna biec na nowo od dnia odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie zawiadomienia albo od dnia upływu wyznaczonego przez organ administracji terminu na uzupełnienie zawiadomienia, jeżeli inwestor żadnej odpowiedzi na wezwanie nie udzieli.
Należy jednak zaznaczyć, iż orzecznictwo, jak i doktryna taki skutek wezwania wiąże jedynie z brakiem lub niejasnością związaną z dokumentami, o których mowa w art. 57 ust. 1 – 3 pr. bud., który to przepis kształtuje obszerny katalog dokumentów, o charakterze zamkniętym.
Jednocześnie w praktyce można spotkać się z sytuacją, w której organ wzywa do uzupełnienia braków dokumentów jakich brak w treści art. 57 ust. 1 – 3 pr. bud.. W tym wypadku termin nie będzie podlegał przerwaniu, ani wydłużeniu. Należy wskazać, iż wezwanie powinno posiadać odpowiednią podstawę prawną (dla wezwania organu o uzupełnienie brakujących dokumentów to art. 57 ust. 1 – 3 pr. bud.). Zatem wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ustawie.

Podsumowując, skutek przerwania terminu do zgłoszenia sprzeciwu wywołuje jedynie wezwanie, które znajduje podstawę w regulacji art. 57 ust. 4 pr. bud. w zw. z art. 57 ust. 1 – 3 pr. bud.. Wezwanie oparte o przyjętą w danym urzędzie praktykę Organu w żadnym razie nie stanowi wymogu z jakim należy wiązać przerwanie materialnego terminu wynikającego z art. 54 pr. bud.. Zatem w wypadku takiego wezwania termin na złożenie sprzeciwu nie ulega przerwaniu i biegnie od dnia pierwotnego złożenia zawiadomienia.
Zatem rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego może rozpocząć się na po upływie 14 dniowego terminu, po złożeniu kompletnego zawiadomienia. Termin ten jako termin prawa materialnego nie podlega przedłużeniu ani skróceniu, poza wyjątkiem określonym w art. 57 ust. 4 pr. bud..

Andrzej Dybał

Zapisz się do newslettera