d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Reforma ordynacji podatkowej

Reforma ordynacji podatkowej

Wiceminister finansów potwierdził, iż resort prowadzi zaawansowane prace nad kompleksową nowelizacją Ordynacji podatkowej. Nowelizacja będzie, co do zasady, służyła uproszczeniu procedur podatkowych, poprawie relacji na linii podatnik-fiskus oraz doprecyzowaniu przepisów budzących wątpliwości podatników. Nowe regulacje mają objąć wszystkich podatników, a zatem również przedsiębiorców i będą dotyczyły:

  • wprowadzenia postępowania uproszczonego – postepowanie miałoby być prowadzone na wniosek podatnika, trwałoby maksymalnie 14 dni i kończyłoby się wydaniem decyzji. Zgodnie z wypowiedzią wiceministra w ramach tego postepowania mogłyby być prowadzone „prostsze sprawy”. Decyzja w postępowaniu uproszczonym wydawana byłaby na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę (podatnika), albo na podstawie faktów powszechnie znanych fiskusowi z urzędu lub możliwych do ustalenia, albo gdy przewidywana kwota zobowiązania podatkowego lub straty nie przekraczałaby 5.000 zł;
  • podwyższenia kwoty podatku, którą osoby spoza najbliższej rodziny podatnika mogłyby zapłacić za podatnika z 1.000 zł na 5.000 zł;
  • umorzenia podatku jeszcze przed terminem jego płatności – aktualnie podatnik musi bowiem czekać z wnioskiem o umorzenie do czasu, aż powstanie zaległość podatkowa;
  • zredukowania kompetencji naczelników urzędów skarbowych – planuje się zniesienie kompetencji naczelników urzędów skarbowych do przeprowadzania kontroli podatkowej. Z drugiej natomiast strony rozszerzone miałyby zostać uprawnienia naczelników US w ramach czynności sprawdzających;
  • nadpłat i korekt – podatnik nie musiałby składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty, w sytuacjach, gdy wynika ona z korekty deklaracji. Aktualnie podatnik musi składać wniosek (najczęściej w formie papierowej) oddzielnie od korekty deklaracji (która składana jest w formie elektronicznej). Dodatkowo, planowane są zmiany dotyczące korygowania deklaracji, polegające na uproszczeniu trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. Nie będzie już koniecznym doręczanie podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji. Pozostanie natomiast obowiązek doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty, zawierającej pouczenie o prawie do wniesienia sprzeciwu;
  • blokowania kont – wydłużony miałby zostać czas blokady rachunków – z 72 godzin do 96 godzin. Szef Krajowej Administracji Skarbowej mógłby również żądać wstrzymania określonej czynności, np. przelewu. Ponadto, fiskus miałby możliwość blokowania na podstawie przepisów o systemie teleinformatycznej izby rozliczeniowej (STIR): rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo – rozliczeniowych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą (z wyłączeniem rachunku rodzinnego) oraz – rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej, którą założył przedsiębiorca. Aktualnie blokowane mogą być wyłącznie firmowe rachunki rozliczeniowe, lokaty terminowe, rachunki członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz rachunki VAT (art. 119zg pkt 5 Ordynacji podatkowej);
  • ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku w sytuacji, gdy nadpłacił konsument – nadpłaty podatku nie mógłby odzyskać podatnik, który „nie poniósł uszczerbku majątkowego z tytułu zapłaty podatku”. Mowa o sytuacjach, gdy np. przedsiębiorca, sprzedając towar lub świadcząc usługę na rzecz konsumenta, zastosował zbyt wysoką stawkę VAT lub akcyzy, a następnie ubiegałby się o zwrot nadpłaty. W przypadku, gdy sprzedawca nie wykazałby, iż poniósł uszczerbek majątkowy z tytułu zapłaty zawyżonego podatku (gdyż jego ciężar poniósł ostatecznie konsument), to fiskus nie dokonywałby zwrotu – projektowany art. 72 § 3 Ordynacji podatkowej. Rozwiązanie takie istniało w ubiegłorocznej wersji projektu nowelizacji, niewykluczone natomiast, iż MF zrezygnuje z tego pomysłu, kwestia bowiem zwracania przedsiębiorcom zawyżonego VAT na paragonach wydawanych konsumentom, wskutek pytania NSA, skierowana została do TSUE.
  • przedawnienia zobowiązania podatkowego – zaplanowano uchylenie art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji, zgodnie z którym termin przedawnienia ulega zawieszeniu, jeżeli wszczęte zostaje postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Uchylony miałby zostać również art. 70 § 8 Ordynacji, który nie pozwala na przedawnienie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. „W miejsce” tych przepisów, wszedłby w życie nowy przepis – art. 70 § 4a Ordynacji, zakładający, iż bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego miałby być przerywany wskutek ustanowienia hipoteki lub zastawu skarbowego. W takiej sytuacji termin biegłby na nowo.

Zapisz się do newslettera