d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Kolejne wydłużenie terminu na wpłatę podatku od niezrealizowanych zysków

Kolejne wydłużenie terminu na wpłatę podatku od niezrealizowanych zysków

Termin na wpłatę podatku od niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób fizycznych ma zostać wydłużony o kolejne dwa lata, tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów.
Jest to już kolejne planowane przesunięcie tego terminu, pierwsze nastąpiło na mocy Rozporządzenia z 27 czerwca 2019 r. MF wydłużył wówczas termin wpłaty podatku należnego wynikającego z deklaracji składanych za okresy od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2021 r., do 31 grudnia 2021 r. Wyjątkiem była jedynie sytuacja, gdy podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku – wówczas obowiązek zapłaty podatku powstał w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do utraty.

Następnie, Rozporządzeniem z 21 grudnia 2021 r., wydłużono moment wpłaty podatku o następne dwa lata. W efekcie, w przypadku wykazania dochodów z niezrealizowanych zysków w okresach od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2023 r., podatek z tego tytułu winien być wpłacony w terminie do 31 grudnia 2023 r. Rozporządzenie to, analogicznie do poprzedniego, zakładało wyjątek w terminie wpłaty podatku.
Najnowszy projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie terminu na wpłatę podatku o kolejne dwa lata, zatem do 30 listopada 2025 r. MF w uzasadnieniu do projektu wskazuje, że przedłużenie terminu zapłaty podatku do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązania się z obowiązków podatkowych do czasu otrzymania środków pieniężnych lub do czasu, gdy podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny). Zdaniem resortu, przedłużenie terminów zgodnie z rozporządzeniem da przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do zmian, ustawodawcy natomiast czas na analizę i wprowadzenie stosownych zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od niezrealizowanych zysków. Projektowane nowe rozporządzenie nie zmienia sposobu składania okresowych deklaracji w zakresie podatku.
W ramach opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków, art. 30da ust. 2 ustawy o PIT wskazuje następujące czynności:
• przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
• zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.
Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi natomiast nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową.
Ustawa o PIT wskazuje, w jaki sposób należy określić wartość podatkową składnika majątku, co oznacza przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP oraz inne istotne kwestie w zakresie tzw. exit tax, w tym m.in. stawkę podatku, terminy składania deklaracji oraz wpłaty podatku. Ponadto, podatnicy PIT zobowiązani są składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-NZ), o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków. Deklarację należy złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 mln zł, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeśli po tym miesiącu przenoszone będą kolejne składniki majątku, wówczas podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację do 7 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym są przenoszone składniki.
Rozporządzenie wydłużające termin wpłaty podatku do 30 listopada 2025 r. ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zapisz się do newslettera