d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Nowy pakiet uproszczeń w CIT – projekt przyjęty przez rząd

Nowy pakiet uproszczeń w CIT – projekt przyjęty przez rząd

Rząd przyjął 23 sierpnia 2022 r., przygotowany w Ministerstwie Finansów, projekt nowelizacji zakładającej kolejne zmiany w CIT. Zgodnie z deklaracją MF, poprzez proponowane modyfikacje, resort pragnie doprowadzić do większej czytelności i zrozumienia przepisów, zlikwidowania pojawiających się dotychczas wątpliwości interpretacyjnych oraz zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników. W praktyce natomiast, zmiany te będą częściowo odwracać skutki reform wprowadzonych od początku 2022 r.

Pakiet uproszczeń w CIT to przede wszystkim:

 1. Modyfikacja oraz odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym.
  Ten nowy, wprowadzony Polskim Ładem, podatek od firm, które osiągają rentowność niższą od 1% lub przynoszą straty, zostanie zawieszony w latach 2022-2023. Gdyby jednak podatek zaczął obowiązywać, zgodnie z przedstawionymi zmianami, objąłby firmy wykazujące straty lub wykazujące rentowność do 2% (podwyższenie z 1%), co powodowałoby zwiększenie liczby firm zobowiązanych do jego opłacania. Również sposób naliczania podatku zostanie zmodyfikowany, najważniejszy bowiem element podstawy opodatkowania – przychód – zostanie obniżony z 4% na 1,5%. Sama natomiast stawka podatku pozostanie bez zmian i będzie wynosić 10%. Nowelizacja spowodowałaby zatem obniżenie stawki efektywnej i zamiast aktualnej 0,4% przychodu, wyniosłaby 0,015% przychodu.
 2. Uchylenie regulacji dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.
  Przedmiotowe przepisy miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Ukryte dywidendy dotyczą spółek, które przeprowadzają transakcje z własnymi wspólnikami albo osobami powiązanymi ze wspólnikami, tudzież samą spółką. Wypłat, które uznane zostaną za ukryte dywidendy nie można traktować jako koszty podatkowe na gruncie CIT. Z treści najnowszego projektu nowelizacji wynika, iż regulacje te zostaną usunięte jeszcze zanim wejdą w życie. Autorzy nowelizacji wskazali w uzasadnieniu projektu, iż przepisy te mogłyby przyczynić się do utrudnień dla wielu działalności, w tym firm rodzinnych.
 3. Zmiana przepisów z zakresu obowiązku dokumentacyjnego w przedmiocie pośrednich transakcji rajowych – zagadnienie zostało szerzej opisane w Rozdziale 7. niniejszego newslettera.
 4. Nowelizacja przepisów odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).
 5. Zmiany z zakresu opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.
 6. Uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu „pay & refund” dla podatku u źródła.
 7. Złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.
 8. Likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”.
 9. Skorygowanie regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek – tzw. estoński CIT.
 10. Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wprowadzenie zmian przewiduje, przygotowany w MF, projekt ustawy z 25 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2544, z którego treścią zapoznać można się pod poniższym linkiem:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/DDB3C99907D9F5DBC12588A900268C46/%24File/2544.pdf

Zapisz się do newslettera