d
Follow us
  >  Doradztwo podatkowe   >  Nowelizacja ordynacji podatkowej – zapowiedź MF

Nowelizacja ordynacji podatkowej – zapowiedź MF

Ministerstwo Finansów zapowiada, iż w najbliższej przyszłości ordynacja podatkowa zostanie znowelizowana. Projektowane zmiany mają, w ocenie organów podatkowych, przyczynić się do walki z oszustwami podatkowymi. Treść projektu nie została jeszcze opublikowana, gdyż jest na etapie wewnętrznych konsultacji w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Zapowiadane zmiany w ordynacji podatkowej dotyczyć będą m.in. skutków wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego dla członków jej zarządu.

Aktualnie obowiązujące przepisy wyłączają możliwość przeprowadzenia egzekucji zaległości podatkowych spółki, która została wykreślona z KRS w trakcie postępowania wymiarowego. Organ nie ma zatem możliwości przeprowadzenia egzekucji należności od spółki kapitałowej wykreślonej z KRS. Z uwagi na powyższe, resort finansów planuje wprowadzenie regulacji dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych, które skutecznie umożliwią fiskusowi dochodzenie zapłaty zaległości podatkowych od członków zarządu spółek. Rozwiązanie takie ma na celu ograniczenie procederu tworzenia spółek dla określonego celu, związanego z oszustwami podatkowymi.

Modyfikacje w omawianym zakresie mają objąć także spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne w przypadkach gdy komplementariuszem jest spółka kapitałowa. Taka konstrukcja spółek pozwala członkom zarządu na unikniecie ponoszenia odpowiedzialności za powstałe zaległości spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie odpowiedzialności kaskadowej członków zarządu spółki kapitałowej, która jest komplementariuszem. By uniknąć odpowiedzialności osobistej członkowie zarządu komplementariusza będą zobowiązani do zaznajomienia się oraz bieżącej wiedzy w kwestiach finansowych spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, tak by móc w odpowiednim momencie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku braku odpowiednich działań członkowie zarządu będą bowiem zobowiązani do udowodnienia braku poniesionej winy za niezłożenie przedmiotowego wniosku.

Specjaliści podatkowi zwracają uwagę na aspekt praktyczny wdrożenia takich regulacji. Podkreślono przede wszystkim, iż przepisy ordynacji podatkowej mogą zostać zinterpretowane w taki sposób, iż nie będzie konieczności stwierdzenia braku możliwości ściągnięcia długu od spółki będącej komplementariuszem, a członek zarządu spółki kapitałowej poniesie odpowiedzialność solidarną. Nowelizacja ta, pomimo iż w założeniu ma przeciwdziałać nieuczciwym podmiotom, może „uderzyć” również w uczciwe spółki. Przykładowo, nowe regulacje mogą doprowadzić do sytuacji, w której były członek zarządu zostanie zobowiązany do opłacenia z własnego majątku zaległości podatkowych spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, pomimo braku jego świadomości o powstałych zaległościach. Co więcej, nowelizacja zakłada, iż egzekucja z majątku osobistego będzie możliwa nawet bez wcześniejszej bezskutecznej próby ściągnięcia długu bezpośrednio ze spółki.

Zapisz się do newslettera