Kancelaria zajmuje się głównie obsługą dużych i średnich przedsiębiorstw (polskich i zagranicznych) działających we wszystkich gałęziach przemysłu i usług, a także spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji publicznej. W gronie naszych klientów znajdują się zarówno niewielkie podmioty gospodarcze, jak i kilkanaście spółek akcyjnych, w tym spółki publiczne, których akcje notowane są na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Kancelaria oferuje także usługi w zakresie szeroko rozumianego bieżącego doradztwa podatkowego, prowadzonego przez zespół specjalizujących się w tym zagadnieniu prawników oraz doradców podatkowych. Nadto, współpracujemy z wiodącymi na rynku spółkami biegłych rewidentów oraz biurami księgowymi. Za pośrednictwem powyższych podmiotów, zapewniamy naszym Klientom również doradztwo w zakresie dotyczącym finansów, rachunkowości i księgowości.

Głównym nurtem naszej działalności jest bieżąca obsługa prawna obejmująca w szczególności doradztwo w zakresie:

 • sporządzanie projektów umów oraz innych dokumentów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji,
 • pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami,
 • analizy prawne dokumentacji (due-dilligence).
 • zakładanie i obsługa spółek na terytorium Polski,
 • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych na terytorium Polski,
 • restrukturyzacja i przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • inwestycje infrastrukturalne,
 • obsługa fuzji i przejęć.
 • badanie zdolności rejestracyjnej oznaczeń, znaków towarowych, sloganów reklamowych i innych, w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym, pomoc w rejestracji znaków towarowych na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi i innymi prawami własności przemysłowej,
 • pomoc w rejestracji i utrzymanie ochrony dla patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.,
 • opracowywanie procedur służących ochronie przed naruszeniem znaków towarowych, nazw handlowych, logo oraz innych oznaczeń używanych w związku z prowadzoną działalnością,
 • przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu praw własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii (know-how),
 • przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu prawa autorskiego umów licencyjnych,
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w szczególności w zakresie ochrony oraz obrotu takimi prawami,
 • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej,
 • prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr i interesów korporacyjnych,
 • pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • nadzór nad kampaniami reklamowymi.
 • sporządzanie różnego typu umów o pracę, w tym umów z członkami władz podmiotów gospodarczych, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności
 • analiza wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminy pożyczek pracowniczych),
 • doradztwo w zakresie:
  • restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zagadnienia związane ze zwolnieniami grupowymi,
  • przejmowania pracowników przez innego pracodawcę i innych skutków łączenia, podziału i zbywania przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,
  • spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
  • legalizacji i zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski.
 • doradztwo oraz pomoc w przygotowywaniu ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • doradztwo w przygotowywaniu kompleksowych procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego,
 • sporządzanie opinii dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w toku postępowania.
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, z uwzględnieniem umów międzynarodowych,
 • doradztwo w zakresie oceny ryzyka skutków podatkowych poszczególnych przedsięwzięć realizowanych przez Klientów,
 • analizę orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji dotyczących zastosowania przepisów podatkowych w indywidualnych sprawach,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing).
 • doradztwo jednostkom samorządu terytorialnego, organom administracji publicznej, jednostkom budżetowym i innym podmiotom sektora finansów publicznych:
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów decyzji administracyjnych,
  • uczestnictwo w sesjach organów stanowiących jednostek,
  • kompleksowa obsługa zamówień publicznych,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
 • doradztwo stronom postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych:
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym wspieranie realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych, pomoc w uzyskiwaniu koncesji, pozwoleń i zezwoleń, a także dokonywaniu wymaganych prawem zawiadomień i zgłoszeń,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.