Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  1. Kancelaria – Marek Płonka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 14/5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334779, NIP: 547-210-95-63, REGON: 241277723, tel, +48 33 496 10 66, email: .
  2. Regulamin – niniejszy regulamin.
  3. Serwis – witryna internetowa działająca pod adresem www.kancelaria-mp.pl, prowadzona przez Kancelarię. Serwis obejmuje w szczególności informacje o zespole Kancelarii, zakresie świadczonych usług oraz dane kontaktowe.
  4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

§2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Kancelaria udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j..):
  1. udostępnianie zawartości Serwisu,
  2. przesyłanie Kancelarii wiadomości za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w ramach Serwisu.
 2. Celem skorzystania z powyższych usług, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).
 3. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w §2 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku §2 ust. 1 lit. a poprzez otwarcie witryny Serwisu, a w przypadku §2 ust. 1 lit. b – poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego i kliknięcie „wyślij”). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Kancelarii przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres
 4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware),
 5. W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: . Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Kancelarię.

 

§3
Postanowienia końcowe

 1. Zasady przechowywania przez Kancelarię plików cookies na urządzeniach Użytkowników, a także dostępu Kancelarii do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – dostępna w ramach Serwisu pod adresem https://kancelaria-mp.pl/polityka-cookies
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię określa polityka prywatności – dostępna w ramach Serwisu pod adresem https://kancelaria-mp.pl/polityka-prywatnosci
 3. Kancelarii przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników.