Publikacje

Tomasz Jabłoński

 • Czy ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym rzeczywiście chroni interesy klientów i realizuje swoje cele? PDP – Prawo dla przedsiębiorcy, newsletter aktualności prawnych, podatkowych i księgowych Grupy Rewit, nr 1/2016,
 • „Compotem esse, ne quid fraudis stuoprive ferocia paret” w odniesieniu do tego jak rozpowszechnianie dla szykany fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek w zakresie instrumentów finansowych może skutkować kara pieniężną do 200 000 PLN, PDP – Prawo dla przedsiębiorcy, newsletter aktualności prawnych, podatkowych i księgowych Grupy Rewit, nr 2/2015,
 • Czy można pozyskać środki na pokrycie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej przez Facebook’a? PDP – Prawo dla przedsiębiorcy, newsletter aktualności prawnych, podatkowych i księgowych Grupy Rewit, nr 1/2015,
 • Ryzyka prawne przy transakcjach sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, nr 1/2016.

r.pr. dr Grzegorz Pacek

 • Problematyka prawna stosowania tzw. głębokich połączeń w sieci www /deeplinking/[w:] „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie?”, Wydawnictwo pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego 20-22 kwietnia 2005r., Uniwersytet Jagielloński 2006,
  Dźwiękowe znaki towarowe. Uwagi na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Shield Mark, „Nowator” 2006 nr 1,
 • Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością dostawców usług „hostingowych, e-BIULETYN CBKE nr 2/2006; – tekst ukazał się w numerze lutowym (4/2007) „Monitora prawniczego”, dodatek specjalny, „Prawo Mediów Elektronicznych (6)”,
 • Dozwolony użytek znaków towarowych (prawo polskie na tle porównawczym), „Zagadnienia prawa własności intelektualnej” – Zeszyt 98 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej”, 2007,
 • Możliwość odmowy publikowania płatnych ogłoszeń i reklam przez wydawcę – glosa do postanowienia SN z 14 października 2005 r. (III CZP 67/05), „Glosa” nr 4/2007,
 • Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy, „Monitor Prawniczy” nr 20/2008,
 • Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie (artykuł napisany wspólnie z Piotrem Wasilewskim, w druku przez pomyłkę jako „Pełnomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie”), „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7/2008,
 • Marks as imitations of State emblems ‘from a heraldic point of view’, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2009 4(9),
 • Nowe paragrafy dla Internetu, „Rzeczpospolita” 17 stycznia 2011, „Prawo co dnia” C9,
 • Prawo polskie a fotografia [w:] K. Kobré, Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, Helion 2011,
 • Jak należy uregulować odpowiedzialność za treść w Internecie? Wybrane aspekty, working paper, Panoptykon 2011,
 • Wykorzystanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim. Wyjątki, wyłączenia i ograniczenia, WoltersKluwer, Warszawa 2015,
 • Apostazja nie dla GIODO (wspólnie z P. Litwińskim), „Rzeczpospolita” 29 stycznia 2014r., „Tygodnik prawnych opinii Rzecz o prawie”,
 • Cookies – nie ma obowiązku ich zamieszczania (wspólnie z T. Rychlickim), ”Rzeczpospolita” 3 marca 2014, „Prawo co dnia”,
 • 21 pytań o prywatność w XXI wieku. Poradnik praktyczny (wspólnie z P. Litwińskim), Oficyna Allerhanda 2014 http://www.allerhand.pl/docs/Instytut_Allerhanda_Panoptykon_Poradnik.pdf,
 • Jak prowadzić e-biznes. Poradnik (wspólnie z P. Dynowskim i I. Kowalczuk-Pakuła), Wolters Kluwer 2016,
  ODR, czyli nowe i mało czytelne wymogi dla branży e-commerce, „Dziennik Gazeta Prawna”, 2 lutego 2016

r.pr. Paweł Płonka

 • Czas trwania autorskich praw majątkowych do wzorów przemysłowych, “Monitor Prawniczy”, nr 6/2014,
 • Konsekwencje uproszczonego trybu rejestracji dla efektywności ochrony wzorów przemysłowych – zagadnienia wybrane, “Monitor Prawniczy”, nr 6/2015.

Gizela Węglarz-Dudys

 • Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2009 r. (III PK 43/08), “Monitor Prawa Pracy – wyd. internetowe”, nr 9/2011,
 • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy w przypadku upadłości likwidacyjnej [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013.