Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, w postaci udostępniania treści, w tym zwłaszcza poprzez dostęp do newslettera (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).
 • 1.2. Usługa świadczona jest przez spółkę Marek Płonka i Wspólnicy sp. z k., ul. Kołłątaja 14/3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-210-95-63, KRS 0000334779 oraz przez Marka Płonkę, prowadzącego działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego, ul. Kołłątaja 14/3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-028-42-79, nr KtB – 298 (dalej: łącznie „Usługodawca”).
 • 1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

2. Usługa i korzystanie z usługi

 • 2.1. Świadczona usługa polega na:
  • a) udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości Serwisu, w tym informacji o kancelarii oraz aktualności o jej działalności i tematyce z nią powiązanej;
  • b) udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet newslettera, o którym mowa w pkt. 4;
 • 2.2. Świadczona usługa przeznaczona jest:
  • a) w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. a – dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet, korzystających z Serwisu;
  • b) w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. b – dla użytkowników końcowych sieci Internet, którzy dokonali dodatkowej rejestracji w Serwisie.
 • 2.3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 • 2.4. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT. Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.
 • 2.5. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez usługodawcę dla celów statystycznych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

3. Rejestracja w Serwisie

 • 3.1. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji, niemniej w celu automatycznego otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

4. Newsletter

W ramach Serwisu udostępniany jest newsletter, zawierający w szczególności krótkie artykuły, w tym omówienia aktualnego orzecznictwa i nowych przepisów z zakresu prawa, w tym podatków, finansów, księgowości i zarządzania.

5. Dane osobowe

 • 5.1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 • 5.2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 5.3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 • 5.4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Odpowiedzialność

 • 6.1. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik.
 • 6.2. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

7. Reklamacje

 • 7.1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@krpmp.pl.
 • 7.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • 7.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 • 7.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

 • 8.1. Informacje zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie, również we fragmentach, jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Usługodawcy. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Usługodawcy.